Hpeu˰ 1

Yeˍsuˆ Hkri˰ hpeu˰ maˍ laˇ ve awˬ lawn teˇ hpaˍ

1Yeˍsuˆ Hkri˰ hpeu˰ maˍ laˇ ve awˬ lawn teˇ hpaˍ li˰ chi awˬ hk'aw lo bvuh˰ taˍ ve yoˬ. Maˇ maw maw hpeh˰ la tuˬ ve awˬ ceˬ teˇ hpaˍ hta˰ maw piˇ tuˬ, hpeu˰ maˍ laˇ ve awˬ lawn chi teˇ hpaˍ G'uiˬ sha Yeˍsuˆ hta˰ piˇ taˍ ve yoˬ. G'uiˬ sha lehˬ yawˇ ve mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ teˇ g'aˇ hta˰ peu laˇ leh, yawˇ ve ma tcuh Yoˇhanˬ hta˰ awˬ lawn chi teˇ hpaˍ shiˍ piˇ mawˬ piˇ ve yoˬ. 2G'uiˬ sha ve tawˇ hkawˇ leh Yeˍsuˆ Hkri˰ shaˉ hkiˆ hkanˍ taˍ ve awˬ lawn hta˰ Yoˇhanˬ yawˇ g'a mawˬ ve hk'e shaˉ hkiˆ hkanˍ ve yoˬ. 3G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ ve tawˇ hkawˇ chi hta˰ g'aw maˍ ve chaw maˇ k'oˆ, bvuh˰ taˍ ve teˇ hpaˍ hta˰ g'a kaˇ leh te ve chaw teˇ hpaˍ maˇ k'oˆ, awˬ bon uiˍ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, awˬ yanˇ gaˬ la paˇ neˇ ve yoˬ.

Hkri˰ yaˇ awˬ moˍ suhˍ moˍ hta˰ li˰ bvuh˰ piˇ ve

4Ngaˬ Yoˇhanˬ lehˬ, Aˍsiˆ mvuhˇ moˬ awˬ hk'aw lo cawˬ ve Hkri˰ yaˇ awˬ moˍ suhˍ moˍ hta˰ li˰ bvuh˰ laˇ ve yoˬ. Ponˬ laˬ htaˇ ka˰, chi beu˰ ka˰, laˬ tuˬ ve awˬ yanˇ awˬ hk'aw lo ka˰, te˰ chehˇ ve teˇ g'aˇ geh lo maˇ k'oˆ, yawˇ ve k'aw jaw mehˆ g'uˇ suhˍ lo chehˇ taˍ ve awˬ ha suhˍ maˬ geh lo maˇ k'oˆ, 5ka ti˰ yeˬ shaˉ hkiˆ hkanˍ shehˍ hpaˇ Yeˍsuˆ Hkri˰ geh lo maˇ k'oˆ, awˬ bon awˬ shinˉ leh dawˇ sha gaˇ sha tuˬ nawˬ hui geh cawˬ piˇ-oˆ. Yeˍsuˆ Hkri˰ lehˬ, suh peuˬ ve chaw hui awˬ hk'aw lo awˉ lawˉ k'aw˰ te˰ tu la ve teˇ g'aˇ hpeh˰ leh, miˬ guiˬ hk'oˆ ve hkunˉ hawˉ hkanˇ teˇ hpaˍ hta˰ uˉ peunˍ shehˍ hpaˇ hpeh˰ ve yoˬ.

Yawˇ ngaˬ hui hta˰ ha˰ leh, yawˇ ve awˬ suhˍ hta˰ cuˇ leh ngaˬ hui ve venˇ baˆ hta˰ hpehˇ hk'a laˇ peuˬ. 6Ngaˬ hui lehˬ, yawˇ ve mvuhˇ miˬ yaˇ hpeh˰ la tuˬ maˇ k'oˆ, yawˇ ve Awˬ pa G'uiˬ sha ve paw hkuˇ teˇ hpaˍ hpeh˰ la tuˬ maˇ k'oˆ, yawˇ te ve yoˬ. Co co taiˍ taiˍ yawˇ hta˰ awˬ me˰ awˬ hponˇ leh kanˇ paˆ cawˬ piˇ-oˆ. A menˬ.

7Nyi loˬ, yawˇ lehˬ moˬ geh teˇ geh ya˰ la tuˬ yoˬ. Mehˆ shiˍ le le leh yawˇ hta˰ juˆ pawnˍ ve chaw hui yawˇ hta˰ g'a mawˬ tuˬ yoˬ. Miˬ guiˬ hk'oˆ chehˇ ve chaw ceuˬ hk'a peu-eˬ yawˇ hta˰ pa taw g'a paˆ hawˬ tuˬ yoˬ. Chi hk'e hpeh˰ la tuˬ yoˬ. A menˬ.

8Ngaˬ lehˬ awˬ hkuiˉ puiˍ leh awˬ leh meuˇ hpeh˰ ve yoˬ teh˰, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha k'oˆ ve yoˬ. Yawˇ lehˬ, ponˬ laˬ htaˇ ka˰, chi beu˰ ka˰, laˬ tuˬ ve awˬ yanˇ awˬ hk'aw lo ka˰, te˰ chehˇ ve Kanˇ paˆ uiˍ shehˍ hpaˇ hpeh˰ ve yoˬ.

Chaw yaˇ ve Yaˇ hpu hta˰ Yoˇhanˬ g'a mawˬ ve

9Ngaˬ lehˬ, nawˬ hui ve awˬ viˉ awˬ nyi Yoˇhanˬ yoˬ. Tu˰ ve hkanˍ ve teˇ ceuˬ hta˰ maˇ k'oˆ, G'uiˬ sha uˉ peunˍ ve teˇ ceuˬ hta˰ maˇ k'oˆ, yeunˇ hkanˍ ve teˇ ceuˬ hta˰ maˇ k'oˆ, Yeˍsuˆ awˬ hk'aw lo ngaˬ nawˬ hui geh teˇ geh hkanˍ chehˇ ve yoˬ. Ngaˬ lehˬ G'uiˬ sha ve tawˇ hkawˇ maˍ leh, Yeˍsuˆ awˬ lawn shaˉ hkiˆ hkanˍ ve pa taw, Paˍmoˆ conˇ lo ngaˬ g'a chehˇ taˍ ve yoˬ. 10Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ ve awˬ nyi teˇ nyi htaˇ Awˬ ha hpu awˬ hk'aw lo ngaˬ chehˇ leh, behˬ heh ma awˬ hkawˇ bvuhˬ ve hk'a shuˍ shuˍ, ngaˬ awˬ hk'aw˰ nawˉ hpawˇ lo bvuhˬ jaˇ ve tawˇ hkawˇ hta˰ ngaˬ g'a kaˇ ve yoˬ. 11Tawˇ hkawˇ oˇ ve lehˬ, Nawˬ g'a mawˬ ve teˇ hpaˍ hta˰ li˰ hk'aw bvuh˰ taˍ leh, Hkri˰ yaˇ awˬ moˍ chi suhˍ moˍ hta˰ feu piˇ-oˆ. Eˇfeˇsu˰, Saˍmuˇraˍnaˆ, Peˍraˍgaˍ, Saˍtiˍrehˇ, Saˍdiˆ, Hpiˇlaˍdeˍhpiˆ leh Lawˍdiˍkiˆ, awˬ moˍ chi teˇ hpaˍ hta˰ feu piˇ-oˆ teh˰ k'oˆ laˇ ve yoˬ.

12Ngaˬ hta˰ tawˇ yaw laˇ shehˍ hpaˇ hta˰ g'a mawˬ tuˬ ngaˬ hpfuhˆ nyi htaˇ, shi kawˆ faiˇ suhˍ maˬ hta˰ ngaˬ g'a mawˬ ve yoˬ. 13Kawˆ faiˇ oˇ ve teˇ hpaˍ awˬ k'aw ji lo chaw yaˇ ve yaˇ hpu hta˰ shuˍ ve chaw teˇ g'a hta˰ ngaˬ g'a mawˬ ve yoˬ. Chaw oˇ ve lehˬ, hkui sheh hk'a gaˬ zuhˬ ve aˉ po˰ hta˰ veu˰ deh leh, yawˇ ve nyi ma pui lo shi haˍ pi caˆ tsuh˰ taˍ ve yoˬ. 14Yawˇ ve oˉ k'oˍ leh yawˇ ve uˉ hkeh mvuh lehˬ, hpu ve yawˬ mvuh hk'a shuˍ shuˍ maˇ k'oˆ, vaˇ meu-e hk'a shu shu maˇ k'oˆ, hpu ve yoˬ. Yawˇ ve mehˆ shiˍ lehˬ, aˬ miˍ ha hk'a shuˍ shuˍ hpeh˰ ve yoˬ. 15Yawˇ ve hkui sheh lehˬ aˬ miˍ awˬ hk'aw lo lawˍ taˍ ve kuiˇ hk'a shuˍ shuˍ hpeh˰ ve yoˬ. Yawˇ tawˇ yaw ve awˬ hkawˇ lehˬ, iˉ kaˆ g'uiˬ baˇ maˇ jaˇ ve awˬ hkawˇ bvuhˬ hk'a shuˍ shuˍ hpeh˰ ve yoˬ. 16Yawˇ ve la˰ sheh la˰ sha paˉ lo meu˰ keu shiˍ suhˍ shiˍ vawˆ taˍ ve yoˬ. Yawˇ ve maw˰ k'aw awˬ hk'aw lo awˬ viˉ nyiˇ hpawˇ cawˬ ve tcuhˆ jaˇ ve aˉ htaw teˇ maˬ tawˆ la ve yoˬ. Yawˇ ve mehˆ hpfuhˇ lehˬ, mvuhˇ nyi g'euˆ hk'a shuˍ shuˍ ba da˰ jaˇ ve yoˬ.

17Yawˇ hta˰ ngaˬ mawˬ ve teˇ yanˇ, ngaˬ lehˬ suh ve chaw teˇ g'aˇ hk'a shuˍ shuˍ yawˇ ve hkui paˇ lo paiˍ taˍ ve yoˬ. Ya˰ hk'aˇ, yawˇ ve la˰ sha paˉ la˰ sheh ngaˬ awˬ hk'oˆ taˍ leh k'oˆ laˇ ve, Taˇ kawˆ. Ngaˬ lehˬ, awˬ hkuiˉ puiˍ leh awˬ leh meuˇ hpeh˰ ve yoˬ. 18Te˰ chehˇ ve teˇ g'aˇ htawˇ ngaˬ hpeh˰ ve yoˬ. Ngaˬ suh peuˬ ve htawˇ chi beu˰ co co taiˍ taiˍ ngaˬ te˰ chehˇ ve yoˬ. Suh ve teˇ ceuˬ ve shawˇ leh suh mvuhˇ miˬ ve shawˇ hta˰ ngaˬ vawˆ taˍ ve yoˬ. 19Hk'e te leh, nawˬ g'a mawˬ peuˬ ve teˇ hpaˍ hta˰ maˇ k'oˆ, chi beu˰ hpeh˰ chehˇ ve teˇ hpaˍ hta˰ maˇ k'oˆ, awˬ hk'aw˰ nawˉ hpeh˰ la tuˬ ve teˇ hpaˍ hta˰ maˇ k'oˆ, bvuh˰ taˍ-o˰. 20Ngaˬ ve la˰ sheh la˰ sha paˉ lo nawˬ g'a mawˬ peuˬ ve meu˰ keu shiˍ suhˍ shiˍ leh, shi kawˆ faiˇ suhˍ maˬ ve faˉ taˍ ve tcuhˉ kuiˬ lehˬ chi hk'e yoˬ. Meu˰ keu shiˍ suhˍ shiˍ lehˬ, Hkri˰ yaˇ awˬ moˍ suhˍ moˍ ve tcuh yaˇ teˇ hpaˍ hpeh˰ leh, kawˆ faiˇ suhˍ maˬ lehˬ, Hkri˰ yaˇ awˬ moˍ suhˍ moˍ hpeh˰ ve yoˬ.

⇑

[Remove Footnotes]