Hpiˇliˇpiˆ 1

Awˬ chawˇ hui hta˰ dawˇ nawˇ ve hkawˇ

1Yeˍsuˆ Hkri˰ awˬ ceˬ hpeh˰ve ngaˬ Pawˇlu˰ leh Tiˆmaˉseˍ ngaˬ huiˉ maˬ lehˬ, Hpiˇliˇpiˆ venˇ hk'aw chehˇ ve Yeˍsuˆ Hkri˰ awˬ hk'w lo da˰ kehˬ ve chaw hk'a peu-eˬ hta˰ maˇ k'oˆ, Hkri˰ yaˇ awˬ moˍ hta˰ nyi ha˰ shaˉ shehˍ hpaˇ teˇ hpaˍ leh ga piˇ shehˍ hpaˇ teˇ hpaˍ hta˰ maˇ k'oˆ, li˰ chi bvuh˰ laˇ ve yoˬ. 2Ngaˬ hui ve Awˬ pa G'uiˬ sha leh Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri˰ ve awˬ bon awˬ shinˉ leh dawˇ sha gaˇ sha tuˬ nawˬ hui geh cawˬ piˇ-oˆ.

Hpiˇliˇpiˆ venˇ hk'aw chehˇ ve Hkri˰ yaˇ hui awˬ pon bon lawˬ ve

3Teˇ pawˆ le le ngaˬ nawˬ hui hta˰ dawˇ nawˇ ve teˇ yanˇ, ngaˬ ve G'uiˬ sha hta˰ chiˇ mvuh ve yoˬ. 4Nawˬ hui hk'a peu-eˬ awˬ pon ngaˬ bon lawˬ htaˇ, teˇ pawˆ le le ha lehˬ ha k'a bon lawˬ ve yoˬ. 5Awˉ lawˉ teˇ nyi te leh chi beu˰ hk'a gaˬ, ha lehˬ ve bon hkawˇ bvuhˬ k'ai tuˬ nawˬ hui ngaˬ geh teˇ geh awˬ chawˇ te ve pa taw, ngaˬ G'uiˬ sha hta˰ chiˇ mvuh ve yoˬ. 6Nawˬ hui awˬ hk'aw lo da˰ ve kanˉ hta˰ tanˬ te shehˍ hpaˇ G'uiˬ sha lehˬ, Yeˍsuˆ Hkri˰ ve awˬ nyi teˇ nyi hk'a gaˬ kanˉ oˇ ve hta˰ te peuˬ piˇ tuˬ yoˬ teh˰ ngaˬ yonˍ tehˬ ve yoˬ. 7Nawˬ hui hk'a peu-eˬ awˬ lawn ngaˬ chi hk'e dawˇ ve lehˬ cawˇ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, nyi ma awˬ tawˬ hk'a gaˬ ngaˬ nawˬ hui hta˰ha˰ ve yoˬ. Ngaˬ htawnˍ hk'aw chehˇ ve maˇ k'oˆ, ha lehˬ ve bon hkawˇ lehˬ cawˇ ve yoˬ teh˰ ngaˬ shaˉ hkiˆ hkanˍ ve awˬ hk'aw lo maˇ k'oˆ, nawˬ hui ngaˬ geh teˇ geh G'uiˬ sha ve awˬ bon hta˰ g'a ve yoˬ. 8Awˬ lawn k'o, Yeˍsuˆ Hkri˰ ve ha˰ pehnˇ ve awˬ hk'aw lo ngaˬ nawˬ hui hk'a peu-eˬ hta˰ hk'a ma dawˇ nawˇ jaˇ ve awˬ lawn, G'uiˬ sha lehˬ ngaˬ awˬ pon shaˉ hkiˆ hkanˍ hpeh˰ ve yoˬ.

9Ngaˬ bon lawˬ ve lehˬ, nawˬ hui da˰ ve awˬ ceuˬ hta˰ shiˍ puiˉ tuˬ, cuˇ yiˍ maˍ yiˍ teˇ ceuˬ leh pehˬ puiˉ fuiˍ puiˉ ve teˇ ceuˬ maˇ la ve awˬ hk'aw lo nawˬ hui ve ha˰ pehnˇ ve teˇ ceuˬ shaˬ te shaˬ uiˍ la maˇ la tuˬ awˬ pon ngaˬ bon lawˬ ve yoˬ. 10Chi hk'oˆ ka˰, G'uiˬ sha hta˰ awˬ me˰ awˬ hponˇ piˇ leh yawˇ hta˰ chiˉ mvuh piˇ tuˬ, Yeˍsuˆ Hkri˰ hta˰ pa taw g'a ve hteˇ ve cawˇ ve awˬ shiˍ nawˬ hui hk'a biˇ cawˬ leh, 11Hkri˰ ve awˬ nyi teˇ nyi awˬ pon da˰ ve kehˬ ve nyi ma cawˬ leh, venˇ baˆ taˍ kuiˬ maˇ cawˬ ve chaw g'a hpeh˰ tuˬ awˬ pon ka˰ ngaˬ bon lawˬ ve yoˬ.

Ngaˬ te˰ chehˇ ve teˇ ceuˬ leh Hkri˰ hpeh˰ ve yoˬ

12Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, ngaˬ g'a hpuˬ g'a hkanˍ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ lehˬ, ha lehˬ ve bon hkawˇ bvuhˬ k'ai piˇ lawˬ ve law teh˰, ngaˬ nawˬ hui hta˰ shiˍ piˇ lawˬ gaˇ ve yoˬ. 13Hk'e te leh, Hkri˰awˬ po ngaˬ htawnˍ hk'aw g'a chehˇ ve hta˰ jawˇ mawˇ lonˉ ve ma˰ yaˇ teˇ ta˰ hk'a peu-eˬ leh awˬ kaˍ awˬ nu chaw hk'a peu-eˬ g'a shiˍ ve yoˬ. 14Ngaˬ htwnˍ hk'aw g'a chehˇ ve pa taw, awˬ viˉ awˬ nyi maˇ-awˍ ve lehˬ, Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ awˬ hk'aw lo nyi ma yeˬ leh, nyi ma ha˰ hanˉ ve awˬ hk'aw lo yawˇ ve tawˇ hkawˇ maˍ piˇ tuˬ yawˇ hui maˇ kawˆ.

15Chaw teˇ hpaˍ hpaˍ lehˬ, hkawehˉ ve leh ya˰ da˰ gaˇ ve awˬ hk'aw lo Hkri˰ awˬ lawn bon maˍ ve yoˬ. Ya˰ hk'aˇ teˇ hpaˍ hpaˍ lehˬ, da˰ ve hta˰ tawˆ la tuˬ dawˇ law leh bon maˍ ve yoˬ. 16Ha lehˬ ve bon hkawˇ lehˬ, cawˇ ve yoˬ teh˰ ngaˬ g'a yaw hk'aw˰ tuˬ ve awˬ pon ngaˬ choˬ kaˬ lo g'a chehˇ taˍ ve yoˬ teh˰, da˰ ve hta˰ dawˇ law leh maˍ ve chaw teˇ hpaˍ shiˍ leh ha˰ pehnˇ ve awˬ hk'aw lo bon maˍ ve yoˬ. 17Ya˰ hk'aˇ, hkawehˉ ve awˬ hk'aw lo Hkri˰ awˬ lawn bon maˍ ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, hteˇ ve nyi ma maˇ cawˬ. Ngaˬ htawnˍ hk'aw g'a chehˇ ve hta˰ leuˉ leh tu˰ hkanˍ jaˇ la tuˬ yawˇ hui dawˇ taˍ leh, tanˬ da˰ ve awˬ hk'aw lo bon maˍ ve yoˬ. 18Hk'e te leh, hk'aˬ hk'e le. Heˍ ve awˬ hk'aw lo maˇ k'oˆ, hteˇ ve cawˇ ve awˬ hk'aw lo maˇ k'oˆ, teˇ ceuˬ le le awˬ hk'aw' lo Hkri˰ awˬ lawn shu bon maˍ chehˇ ve hta˰ pa taw ngaˬ ha lehˬ leh, awˬ g'uˇ suhˍ hpawˇ htawˇ k'aw˰ ha lehˬ tu sheˍ ve yoˬ.

19Awˬ lawn k'o, nawˬ hui bon lawˬ ve leh Yeˍsuˆ Hkri˰ ve Awˬ ha hpu ga laˇ ve hta˰ pa taw, tu˰ ve hkanˍ ve chi awˬ hk'aw lo ngaˬ g'a ponˬ tuˬ yoˬ teh˰ ngaˬ shiˍ ve yoˬ. 20Ngaˬ dawˇ law leh heuˆ gaˇ ve lehˬ chi hk'e yoˬ. Hk'aˬ ve teˇ ceuˬ awˬ hk'aw lo htawˇ ngaˬ maˇ g'a ya˰ taw leh, ponˬ laˬ htaˇ hk'a shuˍ shuˍ chi beu˰ htawˇ ngaˬ nyi ma ha˰ hanˉ ve hk'a deh˰ cawˬ taˍ ve awˬ hk'aw lo, ngaˬ te˰ ve maˇ k'oˆ, suh ve maˇ k'oˆ, ngaˬ ve awˬ to awˬ hk'aw lo ngaˬ Hkri˰ hta˰ chiˇ uiˍ chiˇ mvuh tuˬ yoˬ. 21Awˬ lawn k'o, ngaˬ te˰ chehˇ ve tˇ ceuˬ lehˬ, Hkri˰ hpeh˰ ve yoˬ. Ngaˬ suh ve k'o, ngaˬ awˬ pon awˬ yawˬ hpeh˰ tuˬ yoˬ. 22Ngaˬ awˬ to te˰ chehˇ ve k'o, ngaˬ kanˉ te ve awˬ hk'aw lo awˬ shiˍ naw˰ la tuˬ yoˬ. Hk'e te leh, suh ve leh te˰ ve, hk'a hk'e ve teˇ ceuˬ hta˰ ngaˬ g'a leuˆ yuˬ tuˬ leh naˍ maˇ shiˍ. 23Oˇ ve nyiˇ ceuˬ awˬ kaˍ lo ngaˬ chehˇ leh dawˇ maˇ tawˆ ve yoˬ. Ngaˬ heuˆ gaˇ ve lehˬ, ngaˬ k'o˰-e leh Hkri˰ geh chehˇ gaˇ ve yoˬ. Chi lehˬ leuˉ leh da˰ jaˇ ve teˇ ceuˬ yoˬ. 24Ya˰ hk'aˇ, awˬ to awˬ hk'aw lo ngaˬ g'a chehˇ ve lehˬ, nawˬ hui awˬ pon leuˉ leh awˬ bon cawˬ ve yoˬ. 25Ngaˬ chi hta˰ hk'a deh˰ yonˍ ve pa taw, yonˍ ve awˬ hk'aw lo nawˬ hui uiˍ la leh ha lehˬ la tuˬ awˬ pon, nawˬ hui hk'a peu-eˬ geh teˇ geh ngaˬ g'a chehˇ tuˬ yoˬ teh˰ ngaˬ shiˍ taˍ ve yoˬ. 26Hk'e te leh, ngaˬ nawˬ hui geh teˇ pawˆ k'aw˰ laˬ ve teˇ yanˇ ngaˬ hta˰ pa taw Yeˍsuˆ Hkri˰ awˬ hk'aw lo nawˬ hui leuˉ leh G'uiˬ sha hta˰ chiˇ mvuh hpeh˰ tuˬ yoˬ.

27Hk'aˬ hk'e hpeh˰ ve htawˇ, nawˬ hui hk'a te hk'a dawˇ ve teˇ hpaˍ Hkri˰ ve ha lehˬ ve bon hkawˇ hta˰ keunˍ da˰ piˇ lawˬ-o˰. Oˇ hk'e te ve k'o, ngaˬ gaˬ la leh nawˬ hui hta˰ g'a mawˬ ve teˇ yanˇ maˇ k'oˆ, nawˬ hui geh maˇ chehˇ ve teˇ yanˇ maˇ k'oˆ, nawˬ hui nyi ma teˇ shiˍ tiˉ taˍ leh, dawˇ hk'aˇ teˇ hk'aˇ tiˉ taˍ ve awˬ hk'aw lo, ha lehˬ ve bon kawˇ hta˰ caˉ da˰ ve yonˍ ve teˇ ceuˬ awˬ pon nawˬ hui teˇ geh g'aˇ hte˰ te chehˇ ve awˬ lawn hta˰ ngaˬ g'a kaˇ tuˬ yoˬ. 28Nawˬ hui hta˰ tawˍ taˍ ve chaw teˇ hpaˍ hta˰ taˇ kawˆ. Maˇ kawˆ ve k'o, yawˇ hui awˬ pon awˬ heˆ chi ve nyi ceuˬ hpeh˰ tuˬ yoˬ. Yawˇ hui g'a luˬ g'a sheˆ ve awˬ heˆ hpeh˰ leh, nawˬ hui lehˬ G'uiˬ sha lo laˬ ve htaiˍ hk'aw˰ ve hta˰ g'a taˍ ve awˬ heˆ hpeh˰ tuˬ yoˬ. 29Awˬ lawn k'o, Hkri˰ hta˰ pa taw nawˬ hui g'a ve awˬ bon lehˬ, yawˇ hta˰ yonˍ ve teˇ ceuˬ ceh tiˉ maˇ heˆ, yawˇ awˬ pon g'a tuˬ g'a hkanˍ tuˬ ve teˇ ceuˬ hta˰ htawˇ g'a ve yoˬ. 30Ngaˬ g'a bawˆ da˰ ve leh nawˬ hui g'a bawˆ da˰ ve, teˇ ceuˬ tiˉ hpeh˰ ve yoˬ, Bawˆ da˰ ve chi, ponˬ laˬ htaˇ ngaˬ te chehˇ ve hta˰ nawˬ hui g'a mawˬ leh, chi beu˰ htawˇ ngaˬ te chehˇ ve awˬ lawn hta˰ nawˬ hui g'a kaˇ ve yoˬ.

⇑

[Remove Footnotes]