Yaˍkoˆ 1

Awˬ chawˇ hui hta˰ dawˇ nawˇ ve hkawˇ

1Ngaˬ lehˬ, G'uiˬ sha leh Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri˰ ve awˬ ceˬ Yaˍkoˆ yoˬ. Nawˬ hui hpaˆ da˰ k'ai peuˬ ve chaw teˇ chi nyiˇ ceuˬ awˬ hk'oˆ lo dawˇ sha ha lehˬ tuˬ cawˬ piˇ-oˆ.

G'uiˬ sha geh cuˇ yiˍ g'a ve awˬ lawn

2Ngaˬ ve awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, beˬ ve lawˇ ve laiˉ ceuˬ hta˰ g'a hpuˇ da˰ ve teˇ yanˇ ha lehˬ chehˇ-oˆ. 3Awˬ lawn k'o, nawˬ hui yon ve nyi ma lehˬ, lawˇ nyi ve hta˰ g'a hpuˇ da˰ htaˇ, nawˬ hui yeunˇ hkanˍ puiˉ la tuˬ ve hta˰ nawˬ hui shiˍ ve yoˬ. 4Nawˬ hui teˇ ceuˬ ka˰ maˇ yawnˇ k'ai leh, teˇ ceuˬ le le awˬ hk'aw lo hk'a biˇ hpeh˰ la tuˬ, yeunˇ hkanˍ puiˉ ve nyi ma biˇ la htaˇ hk'a gaˬ te-o.

5Nawˬ hui awˬ hk'aw lo teˇ g'aˇ g'aˇ cuˇ yiˍ maˇ biˇ ve k'o, G'uiˬ sha geh lawˬ-o˰. G'uiˬ sha lehˬ, maˇ deˇ leh chaw hk'a peu-eˬ hta˰ maˇ chaweh hk'e leˇ piˇ ve hk'a shuˍ shuˍ, cuˇ yiˍ lawˬ ve chaw hta˰ ka˰ piˇ tuˬ yoˬ. 6Ya˰ hk'aˇ, yonˍ ve awˬ hk'aw lo lawˬ-o˰. Nyi ma htawˇ dawˇ nawˬ dawˇ taˇ te. Awˬ lawn k'o, nyi ma htawˇ dawˇ nawˬ dawˇ te ve chaw lehˬ, laˇ tsuhˇ g'uiˬ hta˰ mvuhˇ haw meuˆ leh g'uiˬ baˇ taˆ taˆ ya˰ ya˰ te ve hk'e hpeh˰ ve yoˬ. 7Oˇ hk'e ve chaw lehˬ, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha geh yawˇ teˇ ceuˬ ceuˬ g'a tuˬ ve teh˰ taˇ dawˇ. 8Yawˇ lehˬ, nyi ma nyiˇ shiˍ cawˬ ve chaw hpeh˰ leh, hk'a peu-eˬ awˬ hk'aw lo yawˇ maˇ yeˬ ve chaw hpeh˰ ve yoˬ.

9Shu awˬ hawˉ lo chehˇ ve awˬ viˉ awˬ nyi teˇ g'aˇ g'aˇ, awˬ me˰ awˬ hponˇ cawˬ ve chehˇ kuiˬ awˬ hk'aw lo g'a cheˇ ve k'o, yawˇ ha lehˬ cawˇ ve yoˬ. 10Paw sha ve awˬ viˉ awˬ nyi teˇ g'aˇ g'aˇ, awˬ me˰ awˬ hponˇ maˇ cawˬ ve chehˇ kuiˬ awˬ hk'aw lo g'a chehˇ ve k'o, yawˇ htawˇ ha lehˬ cawˇ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, paw sha ve chaw lehˬ, mvuh˰ veˆ hk'a shuˍ shuˍ mehˉ k'ai tuˬ yoˬ. 11Mvuhˇ nyi tawˆ la leh, haw jaˇ chiˆ jaˇ ve teˇ yanˇ, mvuh˰ lehˬ nawˍ k'ai goˇ k'ai ve yoˬ. Awˬ veˆ ka˰ piˬ k'ai ce k'ai leh, nyi sha ve awˬ ceuˬ ka˰ mehˉ k'ai ve yoˬ. Oˇ ve hk'a shuˍ shuˍ, paw sha ve chaw lehˬ, yawˇ te chehˇ v kanˉ awˬ hk'aw lo luˬ k'ai mehˇ k'ai tuˬ yoˬ.

Beˬ ve lawˇ ve hta˰ hpuˇ ve awˬ lawn

12Beˬ ve lawˇ ve hta˰ g'a hpuˇ da˰ htaˇ, yeunˇ hkanˍ puiˉ ve chaw lehˬ, awˬ bon uiˍ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, lawˇ nyi ve teˇ ceuˬ hta˰ hkanˍ g'aˇ peuˬ hk'aw˰ nawˉ, co ti˰ ha˰ ti˰ shi uˉ tcuhˍ hta˰ yawˇ g'a tuˬ yoˬ. Shi uˉ tcuhˍ oˇ ve lehˬ, G'uiˬ sha hta˰ ha˰ ve chaw teˇ hpaˍ hta˰ yawˇ piˇ tuˬ yoˬ teh˰ k'oˆ taˍ ve yoˬ. 13Venˇ baˆ ve hta˰ g'a hkanˍ ve teˇ yanˇ, G'uiˬ sha ngaˬ hta˰ beˬ chehˇ ve yoˬ teh˰, teˇ g'aˇ ka˰ taˇ k'oˆ. Awˬ lawn k'o, haiˬ ve awˬ ceuˬ G'uiˬ sha hta˰ beˬ maˇ hpeh˰. Haiˬ ve te tuˬ G'uiˬ sha chaw teˇ g'aˇ hta˰ ka˰ maˇ beˬ. 14Hk'aˬ ve chaw teˇ g'aˇ maˇ k'oˆ, a shu yawˇ sheˉ lai puiˉ ve nyi ma lehˬ, venˇ baˆ te tuˬ yawˇ hta˰ heˍ yuˬ beˬ yuˬ chehˇ ve yoˬ. 15Oˇ htaˇ, sheˉ lai puiˉ ve nyi ma lehˬ, yaˇ hu ve hk'e yawˇ awˬ hk'aw lo hu la leh, venˇ baˆ hta˰ paw la piˇ ve yoˬ. Venˇ baˆ htawˇ, uiˍ la biˇ la ve teˇ yanˇ, suh v teˇ ceuˬ hta˰ paw la piˇ ve yoˬ.

16Ngaˬ ha˰ ve awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, taˇ dawˇ ya˰. 17Da˰ ve awˬ bon hk'a peu-eˬ leh, biˇ ve la˰ shawnˍ hk'a peu-eˬ, mvuhˇ naw ma lo chehˇ ve awˬ g'euˆ ve Aaˬ pa geh ya˰ la ve yoˬ. Yawˇ lehˬ maˇ pa puiˉ. Yawˇ ve awˬ g'euˆ awˬ hk'aw lo aˉ g'uiˬ ha ka˰ maˇ cawˬ. 18Hpanˍ taˍ ve awˬ ceuˬ hk'a peu-eˬ awˬ hk'aw lo ngaˬ hui lehˬ, awˉ lawˉ naw˰ la ve iˉ shiˍ hk'e hpeh˰ la tuˬ, yawˇ a loˍ cawˇ ve hta˰ pa taw, hteˇ ve cawˇ ve bon hkawˇ hta˰ cuˇ leh ngaˬ hui hta˰ paw la piˇ ve yoˬ.

Tawˇ hkawˇ hta˰ na yuˬ leh te ve chaw awˬ lawn

19Ngaˬ ha˰ ve awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, awˬ lawn chi hta˰ nawˬ hui shiˍ cawˇ ve yoˬ. Shu tawˇ yaw ve hta˰ hk'a deh˰ na sheˍ. Tawˇ haˆ haˆ taˇ yaw. Nyi ma haˆ haˆ taˇ zuhˆ. 20Awˬ lawn k'o, chaw yaˇ nyi ma zuhˆ ve teˇ ceuˬ lehˬ, G'uiˬ sha ve hteˇ ve cawˇ ve hta˰ tawˆ la tuˬ te maˇ g'a. 21Chi hta˰ pa taw, cha˰ chiˆ ve hk'a peu-eˬ leh, haiˬ ve hta˰ te ponˬ te leuˉ ve hk'a peu-eˬ hta˰ baˬ taˉ-oˆ. Nawˬ hui ve co ha hta˰ htaiˍ hk'aw˰ puiˉ ve, nawˬ hui awˬ hk'aw ti taˍ ve bon hkawˇ hta˰ nyi ma nuˇ nehˬ ve awˬ hk'aw lo ha˰ yuˬ-o˰,

22Nawˬ hui lehˬ, bon hkawˇ hta˰ na yuˬ leh te ve chaw hpeh˰ piˇ-oˆ. Kaˇ ve chaw ceh tiˉ taˇ hpeh˰ piˇ. Kaˇ ve chaw ceh tiˉ hpeh˰ ve k'o, nawˬ hui a shu yawˇ awˬ to hta˰ heˍ paˍ hpeh˰ ve yoˬ. 23Tawˇ hkawˇ oˇ ve hta˰ g'a kaˇ leh maˇ te ve chaw hk'aˬ ve teˇ g'aˇ maˇ k'oˆ, mehˆ g'euˆ awˬ hk'aw lo a shu yawˇ ve mehˆ hpfuhˇ hta˰ nyi ve chaw hta˰ shuˍ ve yoˬ. 24Awˬ lawn k'o, yawˇ mehˆ hpfuhˇ hta˰ nyi peuˬ hk'aw˰ nawˉ, yawˇ tawˆ k'ai leh, yawˬ awˬ ho˰ awˬ han hk'aˬ hk'e cawˬ ve hta˰ teˇ cawˬ haˍ leunˇ k'ai ve yoˬ. 25Chaw hta˰ ponˬ piˇ ve, biˇ ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta˰ nyi tcuhˉ taˍ ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, kaˇ leh leunˇ k'ai v chaw maˇ heˆ. Ya˰ hk'aˇ, yawˇ na yuˬ leh te ve chaw hpeh˰ ve pa taw, yawˇ hk'a te ve kanˉ teˇ hpaˍ awˬ hk'aw lo awˬ bon uiˍ ve yoˬ.

26Chaw teˇ g'aˇ g'aˇ, oˉ k'oˍ pui ve awˬ liˇ hta˰ yawˇ hk'a deh˰ te ve teh˰ dawˇ htawˇ, yawˇ ve ha tehˍ hta˰ maˇ g'aˇ ve k'o, yawˇ awˬ to hta˰ haˍ chehˇ ve yoˬ. Yawˇ oˉ k'oˍ pui ve lehˬ hk'e leˇ hpeh˰ ve yoˬ. 27Awˬ pa G'uiˬ sha mehˆ g'uˇ suhˍ cha˰ chiˆ ve maˇ cawˬ leh da˰ kehˬ ve oˉ k'oˍ pui ve awˬ liˇ lehˬ chi hk'e yoˬ. Yaˇ cuˬ shi leh mehˇ chawˇ ma teˇ hpaˍ g'a tu˰ g'a hkanˍ ve teˇ yanˇ, yawˇ hui hta˰ nyi ha˰ shaˉ leh, a shu yawˇ awˬ to hta˰miˬ guiˬ ve cha˰ chiˆ ve teˇ hpaˍ maˇ g'a ngawˉ tuˬ g'a faˬ taˍ ve yoˬ.

⇑

[Remove Footnotes]