Gaˍlaˍtiˆ Hkri˰ yaˇ hui hta˰ bvuh˰ piˇ ve li˰

Awˬ hkuiˉ puiˍ tawˇ

Li˰ chi teˇ k'oˆ lehˬ Hkri˰ yaˇ hui yonˍ hk'aˇ hta˰ caˉ da˰ ve awˬ lawn lonˉ teˇ maˍ hta˰ hpeu˰ maˍ laˇ ve yoˬ. Awˬ lawn oˇ ve lehˬ, Yeˍ suˆ Hkri˰ hta˰ yonˍ ve pa taw G'uiˬ sha hk'e leˇ pe˰ laˇ ve htaiˍ hk'aw˰ ve hta˰ caˉ da˰ ve awˬ bon hpeh˰ ve yoˬ. Ngaˬ hui venˇbaˆ hk'aw g'a ponˬ ve lehˬ, da˰ ve kanˉ te ve pa taw maˇ heˆ. G'uiˬsha ha k'aˉ laˇ ve awˬ bon hta˰ pa taw yoˬ. Venˇ baˆ g'a ponˬ ve chaw lehˬ, chaw awˬ suhˉ hpeh˰ la leh, te hk'aˇ dawˇ hk'aˇ awˬ suhˉ cawˬ la ve yoˬ.

Bvuh˰ ve awˬ yanˇ

Pawˇlu˰ leh Baˍnaˍbaˆ yawˇ huiˉ maˬ Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ lo gaˬ peuˬ hk'aw˰ nawˉ bvuh˰ taˉ ve hehˉ (2.1-2, 9). Bvuh˰ ve awˬ yanˇ lehˬ, A.D. 48-49 hk'aw˰ hk'e htaˇ hpeh˰ g'a ve yoˬ teh˰ li˰ hpu shiˍ paˍ laiˉ g'aˇ dawˇ ve yoˬ. Li˰ chi lehˬ, Pawˇlu˰ bvuh˰ ve li˰ teˇ hpaˍ awˬ hk'aw lo awˉ lawˉ peuˇ tawˆ la ve li˰ teˇ k'oˆ hpeh˰ ve yoˬ (Tc.13.13-14.23).

Aˬ hto˰ ma pa taw bvuh˰ piˇ ve

Gaˍlaˍtiˆ Hkri˰ yaˇ teˇ hpaˍ maˇ heˆ heˆ ve yonˍ hk'aˇ awˬ hk'aˇ suh maˇ g'a k'ai tuˬ, Pawˇlu˰ yawˇ hui hta˰ li˰ chi bvuh˰ piˇ ve yoˬ. Chaw teˇ hpaˍ hpaˍ Yeˍsuˆ hta˰ yonˍ peuˬ ve ka˰, Yuˇda˰ chaw hui ve awˬ liˇ hta˰ g'a na yuˬ ve yoˬ, teh˰ maˍ piˇ chehˇ ve yoˬ.    1. Hawˉ hk'aˆ paˍ teˇ g'aˇ le le awˬ guiˬ meuˇ g'a shoˍ ve    2. Maˇ da˰ kehˬ ve caˇ tuˬ hta˰ jaw k'ai leh g'a ce kan ve yoˬ, teh˰ maˍ piˇ chehˇ ve yoˬ (4.10). Chi hk'e ve yon hk'aˇ hta˰ Pawˇlu˰ tawˍ taˍ ve yoˬ (1.6-9). Yeˍsuˆ hta˰ yonˍ ve pa taw ceh tiˉ chaw yaˇ htaiˍ hk'aw˰ ve hta˰ g'a leh, G'uiˬsha ve awˬ yaˇ awˬ duˬ hpeh˰ la ve yoˬ. Chi lehˬ G'uiˬ sha hk'e leˇ pe˰ laˇ ve la˰ shawnˍ hpeh˰ ve yoˬ. Chaw yaˇ kanˉ te ve pa taw g'a ve maˇ heˆ.

Ya˰ nyi ngaˬ hui awˬ guiˬ meuˇ shoˍ tuˬ maˇ loˍ. Yeˍsuˆ Hkri˰ awˬ hk'aw ngaˬ hui ponˍ peuˬ ve chaw hpeh˰ ve pa taw yeˬ chaweh huˉ taˍ-o˰. Venˇ baˆ ve awˬ ceˬ taˇ k'aw˰ hpeh˰ piˇ.

Gaˍlaˍtiˆ 1

Awˬ chawˇ hui hta˰ dawˇ nawˇ ve tawˇ

1Ngaˬ tcuh yaˇ hpeh˰ ve Pawˇlu˰ leh ngaˬ geh chehˇ ve awˬ viˉ awˬ nyi hk'a peueˬ lehˬ, Gaˍlaˍtiˆ mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo cawˬ ve Hkri˰ yaˇ awˬ moˍ teˇ hpaˍ hta˰ li˰ bvuh˰ laˇ ve yoˬ. 2Ngaˬ tcuh yaˇ hpeh˰ ve lehˬ, chaw yaˇ geh lo g'a ve maˇ heˆ. Chaw yaˇ hta˰ pa taw hpeh˰ la ve ka˰ maˇ heˆ. Yeˍsuˆ Hkri˰ leh yawˇ hta˰ suh kuiˬ lo k'aw˰ te˰ tu la piˇ chehˍ hpaˇ Awˬ pa G'uiˬsha hta˰ pa taw hpeh˰ la ve yoˬ.

3Awˬ pa G'uiˬsha leh ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri˰ ve aw bon awˬ shinˉ leh dawˇ sha gaˇ sha tuˬ nawˬ hui geh cawˬ piˇ-oˆ. 4Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri˰ lehˬ, ngaˬ hui ve Awˬ pa G'uiˬsha ve a loˍ cawˇ ve hk'e, haiˬ ve chi teˇ ca˰ na˰ awˬ hk'aw lo ngaˬ hui hta˰ ponˬ laˇ tuˬ, ngaˬ hui ve venˇ baˆ hta˰ pa taw ngaˬ hui awˬ pon yawˇ awˬ to chiˇ a˰ piˇ ve yoˬ. 5Awˬ pa G'uiˬsha hta˰ co co taiˍ taiˍ chiˇ uiˍ chiˇ mvuh piˇ-oˆ. A menˬ.

Awˬ kaˍ awˬ nu ha lehˬ ve bon hkawˇ maˇ cawˬ

6Hkri˰ ve awˬ bon awˬ shinˉ awˬ hk'aw lo nawˬ hui hta˰ kuˬ yuˬ taˍ ve G'uiˬsha hta˰ haˆ haˆ baˬ taˉ leh "awˬ kaˍ awˬ nu ve ha lehˬ ve bon hkawˇ" hta˰ nawˬ hui ha˰ yuˬ ve pa taw, ngaˬ anˇ jaˇ ve yoˬ. 7Awˬ kaˍ awˬ nu ha lehˬ ve bon hkawˇ cawˬ tehˬ ve maˇ heˆ. Ya˰ hk'aˇ, nawˬ hui hta˰ sho˰ sha˰ tuˬ te laˇ leh, Hkri˰ ve ha lehˬ ve bon hkawˇ hta˰ yuˬ hpfuhˆ gaˇ ve chaw teˇ hpaˍ hpaˍ cawˬ ve yoˬ. 8Ngaˬ hui nawˬ hui hta˰ maˍ laˇ peuˬ ve ha lehˬ ve bon hkawˇ hta˰ maˇ caˉ da˰ ve awˬ kaˍ awˬ nu ve bon hkawˇ ngaˬ hui maˇ k'oˆ, mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ maˇ k'oˆ nawˬ hui hta˰ maˍ la ve k'o, hkeu ve hta˰ g'a hkanˍ piˇ lawˬ-o˰. 9Ponˬ laˬ htaˇ ngaˬ hui k'oˆ taˍ ve hk'e, ngaˬ teˇ pawˆ k'aw˰ k'oˆ laˇ shaˍ. Nawˬ hui ha˰ yuˬ peuˬ ve ha lehˬ ve bon hkawˇ hta˰ maˇ caˉ da˰ ve awˬ kaˍ awˬ nu ve bon hkawˇ, chaw teˇ g'aˇ g'aˇ nawˬ hui hta˰ ca maˍ laˇ ve k'o, hkeu ve hta˰ g'a hkanˍ piˇ lawˬ-o˰.

10Ngaˬ chi hk'e k'oˆ ve lehˬ, chaw yaˇ nyi ma cawˇ tuˬ ngaˬ te ve laˇ. Maˇ heˆ k'o G'uiˬsha nyi ma cawˇ tuˬ ngaˬ te ve laˇ. Chaw yaˇ hui nyi hk'aˇ suh tuˬ ngaˬ ca chehˇ sheˍ ve hk'e k'o, ngaˬ lehˬ Hkri˰ ve awˬ ceˬ hpeh˰ ve maˇ heˆ.

Pawˇlu˰ ha lehˬ ve bon hkawˇ maˍ ve awˬ lawn

11Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, ngaˬ maˍ piˇ taˍ ve ha lehˬ ve bon hkawˇ lehˬ, chaw yaˇ geh lo tawˆ la ve maˇ heˆ, teh˰ ngaˬ nawˬ hui hta˰ hk'a deh˰ shiˍ tcuh laˇ gaˇve yoˬ. 12Awˬ lawn k'o, chaw yaˇ geh lo ngaˬ g'a ve maˇ heˆ. Shu ngaˬ hta˰ maˍ laˇ ve ka˰ maˇ heˆ. Yeˍsuˆ Hkri˰ ngaˬ hta˰ hpeu˰ maˍ laˇ ve pa taw g'a ve yoˬ

13Yuˇda˰ ve awˬ liˇ awˬ hk'aw lo ngaˬ chehˇ sheˍ ve teˇ yanˇ, ngaˬ hk'aˬ hk'e te ve awˬ lawn hta˰ nawˬ hui kaˇ jaw ve yoˬ. Oˇ htaˇ, G'uiˬsha ve Hkri˰ yaˇ awˬ moˍ hta˰ ngaˬ g'aˇ hte˰ fawˉ mehˍ leh, luˬ k'ai tuˬ te ve yoˬ. 14Ngaˬ ve awˬ puˍ awˬ pi hui teh taˉ ve awˬ liˇ teˇ hpaˍ hta˰ te tuˬ ngaˬ nyi ma pfuhˇ jaˇ ve pa taw, ngaˬ ve chaw ceuˬ awˬ hk'aw lo a sha˰ ngaˬ hk'e ceh ve chaw ceuˬ maˇ awˍ ve a˰ kehˉ Yuˇda˰ awˬ liˇ hta˰ ngaˬ te ve yoˬ.

15Ya˰ hk'aˇ, ngaˬ maˇ paw la sheˍ htaˇ ka˰ ngaˬ hta˰ leuˆ yuˬ leh, yawˇ ve awˬ bon hta˰ pa taw ngaˬ hta˰ kuˬ yuˬ laˇ ve G'uiˬsha lehˬ, 16yawˇ ve Yaˇhpu awˬ lawn ha lehˬ ve bon hkawˇ chi, buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw hui hta˰ maˍ piˇ tuˬ, yawˇ a loˍ cawˇ ve hk'e, yawˇ ve Yaˇ hpu ngaˬ hta˰ yawˇ hpeu˰ maˍ laˇ ve yoˬ. Chi hk'e hpeu˰ maˍ laˇ peuˬ hk'aw˰ nawˉ, chaw yaˇ geh ngaˬ ca jehˬ da˰ ve maˇ heˆ. l7 Chi hk'oˆ ka˰ ngaˬ tcuh yaˇ maˇ hpeh˰ la sheˍ htaˇ tcuh yaˇ hpeh˰ chehˇ taˍ ve, Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ hk'aw chehˇ ve chaw teˇ hpaˍ geh ngaˬ maˇ k'ai. Aˍraˆ mvuhˇ miˬ lo ngaˬ k'ai leh, awˬ hk'aw˰ nawˉ Daˍmaˍsehˆ venˇ lo k'aw˰ la ve yoˬ.

18Oˇ ve hk'aw˰ nawˉ shehˆ hk'aw˰ gaˬ ve teˇ yanˇ, Keˍhpaˆ geh ngaˬ ca guiˇ-e tuˬ Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ lo k'ai leh, yawˇ geh teˇ chi nga nyi hk'a gaˬ chehˇ taˍ ve yoˬ. 19Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ ve awˬ nyi paˍ Yaˍkoˆ hta˰ maˇ heˆ k'o, awˬ kaˍ awˬ nu tcuh yaˇ teˇ g'aˇ hta˰ ka˰ ngaˬ maˇ mawˬ. 20(Ngaˬ nawˬ hui hta˰ li˰ chi hk'e bvuh˰ laˇ ve lehˬ, ngaˬ heˍ ve maˇ heˆ, teh˰ G'uiˬsha mehˆ g'uˇ suhˍ ngaˬ k'oˆ ve yoˬ.) 21Oˇ ve hk'aw˰ nawˉ, suˇriˆ leh Kiˇliˇkiˆ mvuhˇ miˬ lo ngaˬ k'ai ve yoˬ. 22Oˇhtaˇ Yuˇda˰ mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo cawˬ ve Hkri˰ yaˇ awˬ moˍ teˇ hpaˍ ngaˬ hta˰ maˇ mawˬ jaw sheˍ. 23"Ponˬ laˬ htaˇ ngaˬ hui hta˰ fawˉ mehˍ laˇ jaw ve teˇ g'aˇ lehˬ, oˇ htaˇ yawˇ te luˬ chehˇ ve yonˍ ve teˇ ceuˬ hta˰ chi beu˰ bon maˍ chehˇ ve yoˬ," teh˰ k'oˆ ve awˬ hkawˇ hta˰ ceh tiˉ yawˇ hui g'a kaˇ ve yoˬ. 24Ngaˬ hta˰ pa taw yawˇ hui G'uiˬsha hta˰ chiˇ uiˍ chiˇ mvuh ve yoˬ.

⇑

[Remove Footnotes]