2 Peˍtruˆ 1

Awˬ chawˇ hui hta˰ dawˇ nawˇ ve hkawˇ

1Ngaˬ lehˬ, Yeˍsuˆ Hkri˰ v awˬ ceˬ leh tcuh yaˇ Siˉmonˍ Peˍtruˆ yoˬ. Ngaˬ hui yonˍ ve hk'a shuˍ shuˍ, awˬ hpfuhˇ hk'aˇ ve yonˍ ve nyi ma cawˬ ve nawˬ hui hta˰ li˰ bvuh˰ laˇ ve yoˬ. Ngaˬ hui yonˍ ve nyi ma cwˬ ve lehˬ, ngaˬ hui ve G'uiˬ sha hpeh˰ ve Htaiˍ hk'aw˰ pa Yeˍsuˆ Hkri˰ yawˇ hteˇ ve cawˇ ve hta˰ pa taw yoˬ. 2G'uiˬ sah hta˰ ka˰, ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ hta˰ ka˰ shiˍ ve awˬ hk'aw lo, awˬ bon awˬ shniˉ leh dawˇ sha gaˇ sha tuˬ nawˬ hui awˬ hk'oˆ maˇ la piˇ-oˆ.

G'uiˬ sha nyi ma taˍ ve hk'e g'a taˍ ve awˬ lawn

3Ngaˬ hui co ha te˰ leh G'uiˬ sha hta˰ yawˆ yan hpeh˰ tuˬ, hk'a loˍ ve hk'a peu-eˬ G'uiˬ sha yawˇ ve kanˇ paˆ hta˰ cuˇ leh ngaˬ hui hta˰ pe˰ laˇ peuˬ. Yawˇ chi hk'e te ve lehˬ, ngaˬ hui yawˇ hta˰ shiˍ ve pa taw yoˬ. Yawˇ ve awˬ me˰ awˬ hponˇ leh biˇ jaˇ ve kanˇ paˆ awˬ hk'aw lo ngaˬ hui hta˰ yawˇ kuˬ yuˬ peuˬ. 4Yawˇ ve awˬ hpfuhˇ hk'aˆ jaˇ leh uiˍ jaˇ ve ka ti˰ teˇ hpaˍ htawˇ, ngaˬ hui hta˰ pe˰ laˇ peuˬ. Awˬ suhˍ awˬ shaˍ a loˍ hta˰ pa taw, miˬ guiˬ hk'oˆ lo luˬ ve sheˆ ve cawˬ la ve yoˬ. Ka ti˰ oˇ ve teˇ hpaˍ hta˰ pa taw, luˬ ve sheˆ ve chi hta˰ nawˬ hui g'a ponˬ leh, G'uiˬ sha nyi ma taˍ ve hk'e nawˬ hui htawˇ taˍ g'a tuˬ yoˬ. 5Chi hta˰ pa taw, g'aˇ hte˰ coˇ caˇ leh, nawˬ hui yonˍ ve teˇ ceuˬ awˬ hk'oˆ, da˰ ve awˬ liˇ cawˬ piˇ-oˆ. 6Da˰ ve awˬ liˇ awˬ hk'oˆ, cuˇ yiˍ cawˬ piˇ-oˆ. Cuˇ yiˍ cawˬ ve awˬ hk'oˆ, a shu yawˇ awˬ to hta˰ g'a puiˉ ve teˇ ceuˬ cawˬ piˇ-oˆ. A shu yawˇ awˬ to hta˰ g'aˇ puiˉ ve awˬ hk'oˆ, yeunˇ puiˉ ve teˇ ceuˬ cawˬ piˇ-oˆ. Yeunˇ hkanˍ puiˉ ve awˬ hk'oˆ, G'uiˬ sha hta˰ yawˆ yan puiˉ ve teˇ ceuˬ cawˬ piˇ-oˆ. 7G'uiˬ sha hta˰ yawˆ yan puiˉ ve awˬ hk'oˆ, awˬ viˉ awˬ nyi hta˰ ha˰ ve teˇ ceuˬ cawˬ piˇ-oˆ. Awˬ viˉ awˬ nyi hta˰ ha˰ ve awˬ hk'oˆ, ha˰ da˰ pehnˇ da˰ ve cawˬ piˇ-oˆ. 8Awˬ lawn k'o, chi teˇ hpaˍ nawˬ hui awˬ hk'aw lo cawˬ leh aˇ la ve k'o, ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri˰ hta˰ shiˍ ve awˬ hk'aw lo, nawˬ hui awˬ bon cawˬ ve chaw hpeh˰ leh, awˬ shiˍ ma maˇ naw˰ la tuˬ yoˬ. 9Chi teˇ hpaˍ maˇ cawˬ ve chaw lehˬ, mehˆ cuˉ paˍ hk'e hpeh˰ leh, mehˆ hk'oˆ hta˰ ceh tiˉ mawˬ hpeh˰ ve yoˬ. Yawˇ ve venˇ baˆ awˬ piˍ teˇ hpaˍ hta˰ Yeˍsuˆ tsuhˇ hpu tsuhˇ kehˬ piˇ ve hta˰ yawˇ leunˇ k'ai peuˬ.

10Chi hta˰ pa taw awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, G'uiˬ sha nawˬ hui hta˰ kuˬ yuˬ leuˆ yuˬ ve teˇ ceuˬ yeˬ la tuˬ g'aˇ hte˰ te-o. Chi hk'e te ve k'o, nawˬ hui teˇ pawˆ ka˰ maˇ paiˍ. 11Hk'e te leh, ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ leh Htaiˍ hk'aw˰ pa Yeˍsuˆ Hkri˰ ve co co taiˍ taiˍ yeˬ ve mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo, nawˬ hui g'aˇ shehˍ hpaˇ hk'e awˬ me˰ awˬ hponˇ uiˍ ve awˬ hk'aw lo g'a lo˰-e tuˬ gu taˍ laˇ tuˬ yoˬ.

12Hk'e te leh, chi teˇ hpaˍ hta˰ nawˬ hui shiˍ leh, hteˇ ve cawˇ ve tawˇ hkawˇ awˬ hk'aw lo chehˇ yeˬ ve htawˇ, chi teˇ hpaˍ nawˬ hui hta˰ dawˇ nawˇ piˇ tuˬ, ngaˬ hk'aˬ htaˆ ka˰ dawˇ taˍ ve yoˬ. 13Chi teˇ hpaˍ hta˰ nawˬ hui maˇ g'a leunˇ k'ai tuˬ, ngaˬ awˬ to te˰ chehˇ ve ceh ceh, nawˬ hui hta˰ dawˇ nawˇ piˇ cawˇ ve yoˬ teh˰ ngaˬ dawˇ taˍ ve yoˬ. 14Ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri˰ ngaˬ hta˰ hpeu˰ maˍ laˇ ve hk'a shuˍ shuˍ, maˇ naw maw ngaˬ ve awˬ to chi hta˰ g'a baˬ taˉ tuˬ ngaˬ shiˍ ve yoˬ. 15Miˬ guiˬ hk'oˆ lo ngaˬ tawˆ k'ai peuˬ hk'aw˰ nawˉ htawˇ, chi teˇ hpaˍ hta˰ nawˬ hui hk'aˬ htaˆ ka˰ dawˇ nawˇ tuˬ, chi beu˰ ngaˬ g'aˇ hte˰ te tuˬ yoˬ.

Yeˍsuˆ ve awˬ me˰ awˬ hponˇ hta˰ g'a mawˬ ve awˬ lawn

16Awˬ lawn k'o, ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri˰ ve kanˇ paˆ awˬ lawn leh yawˇ k'aw˰ ya˰ la tuˬ ve awˬ lawn ngaˬ hui lehˬ nawˬ hui hta˰ k'aoˍ maˍ laˇ htaˇ, cuˇ yiˍ hta˰ yehˇ leh ca dawˇ k'oˆ v kaˇ puiˇ kaˇ lao hkawˇ ceh hpeh˰ ve maˇ heˆ. Ya˰ hk'aˇ, yawˇ ve awˬ me˰ awˬ hponˇ hta˰ ngaˬ hui mehˆ shiˍ g'a mawˬ ve chaw hpeh˰ ve yoˬ. 17Awˬ pa G'uiˬ sha yawˇ hta˰ taˍ uiˍ taˍ mvuh leh awˬ me˰ awˬ hponˇ piˇ ve hta˰ ngaˬ hui ga' mawˬ ve yoˬ. Chaw chi lehˬ, ngaˬ nyi hk'aˇ suh ve yoˬ teh˰, awˬ me˰ awˬ hponˇ hk'a biˇ cawˬ shehˍ hpaˇ yawˇ hta˰ chi hk'e k'oˆ piˇ ve tawˇ hkawˇ hta˰ ngaˬ hui g'a kaˇ ve yoˬ. 18Da˰ kehˬ ve hk'aw oˇ ve teˇ shiˍ awˬ hk'oˆ yawˇ geh chehˇ ve teˇ yanˇ, tawˇ hkawˇ oˇ ve mvuhˇ naw ma lo tawˆ la ve htaˇ ngaˬ hui g'a kaˇ ve yoˬ.

19Chi hta˰ pa taw, G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ hui ve tawˇ hkawˇ hta˰ ngaˬ hui leuˉ leh yonˍ hpeh˰ ve yoˬ. Nawˬ hui ve nyi ma awˬ hk'aw lo mvuhˇ htiˇ la leh peuˍ tawˆ tawˆ la htaˇ hk'a gaˬ, naˆ ho˰ ve awˬ hk'aw lo awˬ g'euˆ ba chehˇ ve kawˆ faiˇ hta˰ cuˇ ve hk'a shuˍ shuˍ, G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ hui ve hkawˇ hta˰ hk'a deh˰ na yuˬ leh cuˇ cawˇ ve yoˬ. 20Li˰ hpu hk'aw cawˬ ve G'uiˬ sha ve tcu kaˍ pa ve tawˇ, hk'aˬ ve tˇ hkawˇ maˇ k'oˆ, a shu yawˇ hk'aˇ yawˇ tcuhˉ kuiˬ hta˰ dawˇ tawˆ hpeh˰ ve maˇ heˆ teh˰ awˉ lawˉ shiˍ-o˰. 21Awˬ lawn k'o, G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ teˇ hpaˍ lehˬ, yawˇ hui hk'aˇ yawˇ hui ve a loˍ hta˰ pa taw yaw ve maˇ heˆ. Ya˰ hk'aˇ, da˰ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu yawˇ hui hta˰ dawˇ pawnˍ piˇ leh, yawˇ hui teˇ caˉ G'uiˬ sha ve tawˇ hkawˇ k'aw˰ yaw ve yoˬ.

⇑

[Remove Footnotes]