2 Yoˇhanˬ 1

Awˬ chawˇ hta˰ dawˇ nawˇ ve hkawˇ

1Ngaˬ lehˬ awˬ hoˉ chaw mawˇ teˇ g'aˇ hpeh˰ leh, leuˆ yuˬ taˍ ve yaˇ miˇ teˇ g'aˇ leh yawˇ ve yaˇ ehˉ teˇ hpaˍ hta˰ li˰ chi bvuh˰ laˇ ve yoˬ. Hteˇ ve cawˇ ve teˇ ceuˬ awˬ hk'aw lo ngaˬ nawˬ hui hta˰ ha˰ ve yoˬ. Ngaˬ ceh tiˉ ha˰ ve maˇ heˆ. Hteˇ ve cawˇ ve teˇ ceuˬ hta˰ hk'a shiˍ ve chaw hk'a peu-eˬ htawˇ nawˬ hui hta˰ ha˰ ve yoˬ. 2Ngaˬ hui awˬ hk'aw lo cawˬ taˍ ve hteˇ cawˇ ve teˇ ceuˬ hta˰ pa taw, nawˬ hui hta˰ ha˰ ve yoˬ. Hteˇ ve cawˇ ve chi teˇ ceuˬ lehˬ, co co taiˍ taiˍ ngaˬ hui geh cawˬ tuˬ yoˬ.

3Awˬ pa G'uiˬ sha leh, Awˬ pa ve Yaˇ hpu Yeˍsuˆ Hkri˰ geh lo, awˬ bon teˇ ceuˬ, ha k'aˉ ve teˇ ceuˬ leh dawˇ sha gaˇ sha ve teˇ ceuˬ ngaˬ hui geh cawˬ tuˬ yoˬ. Hteˇ ve cawˇ ve teˇ ceuˬ leh ha˰ pehnˇ ve teˇ ceuˬ awˬ hk'aw lo chi teˇ hpaˍ ngaˬ hui geh cawˬ tuˬ yoˬ.

Hkri˰ maˍ piˇ ve awˬ hk'aw lo chehˇ taˍ-o˰

4Awˬ pa ngaˬ hui hta˰ tawˇ pe˰ laˇ ve hk'e, nawˬ ve awˬ yaˇ awˬ duˬ teˇ hpaˍ hpaˍ hteˇ ve cawˇ ve teˇ ceuˬ awˬ hk'a suh k'ai chehˇ ve hta˰ ngaˬ g'a mawˬ ve pa taw, ha lehˬ jaˇ ve yoˬ. 5Chi beu˰ lehˬ, tawˇ piˇ ve awˬ suhˉ teˇ hkawˇ ngaˬ nawˬ hta˰ bvuh˰ laˇ ve maˇ heˆ. Awˬ hkuiˉ puiˍ htaˇ ka˰ ngaˬ hui g'aˇ taˍ peuˬ ve tawˇ hkawˇ ngaˬ nawˬ hta˰ bvuh˰ laˇ ve yoˬ. Yaˇ miˇ-oˬ, ngaˬ hui teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ ha˰ da˰ tuˬ nawˬ hta˰ lawˬ hkawˉ ve yoˬ. 6Yawˇ tawˇ piˇ taˍ ve hk'e ngaˬ hui te ve lehˬ, ha˰ pehnˇ ve teˇ ceuˬ hpeh˰ ve yoˬ. Ha˰ pehnˇ ve awˬ hk'aˇ suh k'ai-o teh˰ tawˇ piˇ taˍ ve chi teˇ hkawˇ hta˰ awˬ hkuiˉ puiˍ htaˇ ka˰ nawˬ hui g'a kaˇ taˍ peuˬ.

7Awˬ lawn k'o, Yeˍsuˆ Hkri˰ lehˬ chaw yaˇ ve awˬ suhˍ awˬ shaˍ pfuhˇ leh laˬ ve maˇ heˆ teh˰ k'oˆ ve chaw heˍ paˍ laiˉ g'aˇ miˬ guiˬ hk'oˆ teˇ gaˬ le le lo k'ai peuˬ. Chi hk'e ve chaw lehˬ, chaw heˍ paˍ hpeh˰ leh, Yeˍsuˆ ve canˇ paˍ lonˉ htawˇ hpeh˰ ve yoˬ. 8Nawˬ hui te peuˬ ve kanˉ te hpaˍ maˇ ga' mehˉ k'ai leh, nawˬ hui awˬ bon hk'a biˇ g'a hpeh˰ tuˬ, a shu yawˇ awˬ to hta˰ shaˍ ti˰ taˍ-o˰.

9Hkri˰ maˍ piˇ ve awˬ hk'aw lo mˇ chehˇ leh, dawˇ ponˬ dawˇ leuˉ ve chaw hk'aˬ ve teˇ g'aˇ maˇ k'oˆ, G'uiˬ sha hta˰ maˇ caˉ da˰. Hkri˰ maˍ piˇ ve awˬ hk'aw lo chehˇ taˍ ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, Awˬ pa hta˰ ka˰ Yaˇ hpu hta˰ ka˰ caˉ da˰ ve yoˬ. 10Chaw teˇ g'aˇ g'aˇ nawˬ hui geh laˬ leh maˍ piˇ ve tawˇ hkawˇ chi maˇ pfuhˇ laˬ ve k'o, yawˇ hta˰ yehˬ hk'aw taˇ ha˰ yuˬ, hpuˇ da˰ ve teˇ yanˇ tawˇ ka˰ taˇ yaw. 11Awˬ lawn k'o, hpuˇ da˰ ve teˇ yanˇ yawˇ hta˰ tawˇ yaw ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, yawˇ te ve haiˬ ve kanˉ teˇ hpaˍ hta˰ yawˇ geh teˇ geh te ve hk'e yoˬ.

Ca guiˇ la gaˇ ve awˬ

12Ngaˬ nawˬ hui hta˰ li˰ bvuh˰ laˇ tuˬ maˇ maˇ cawˬ ve htawˇ, htawˇ g'euˆ leh naˬ meu˰ g'uiˬ maˇ bvuh˰ gaˇ. Ya˰ hk'aˇ, ngaˬ hui ha lehˬ ve biˇ la tuˬ, ngaˬ nawˬ hui geh laˬ leh, mehˆ hpfuhˇ tawˍ da˰ taˍ ve awˬ hk'aw lo tawˇ g'a yaw da˰ tuˬ ve hta˰ ngaˬ dawˇ law chehˇ ve yoˬ.

13Leuˆ yuˬ taˍ ve nawˬ awˬ viˉ ma ve awˬ yaˇ awˬ duˬ hui nawˬ hta˰ ha˰ pehnˇ ve hkawˇ shanˍ feu laˇ ve yoˬ.

⇑

[Remove Footnotes]