2 Kawˇrenˍhtuˆ 1

Awˬ chawˇ hui hta˰ dawˇ nawˇ ve hkawˇ

1G'uiˬ sha ve a loˍ cwˇ ve hta˰ pa taw Yeˍsuˆ Hkri˰ v tcuh yaˇ hpeh˰ ve ngaˬ Pawˇlu˰ lehˬ, Kawˇrenˍhtuˆ venˇ hk'aw lo chehˇ ve G'uiˬ sha e Hkri˰ yaˇ awˬ moˍ leh, Aˍhkaˍyaˆ mvuhˇ miˬ hk'a peu-eˬ awˬ hk'aw lo chehˇ ve Hkri˰ yaˇ hk'a peu-eˬ hta˰, awˬ viˉ awˬ nyi Tiˆmoˉseˍ ngaˬ huiˉ maˬ teˇ geh li˰ chi teˇ k'oˆ bvuh˰ laˇ ve yoˬ.

2Ngaˬ hui ve Awˬ pa G'uiˬ sha leh Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri˰ ve awˬ bon awˬ shinˉ leh dawˇ sha gaˇ sha tuˬ nawˬ hui geh cawˬ piˇ-oˆ.

Pawˇlu˰ g'a tu˰ g'a hkanˍ ve awˬ lawn

3Ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri˰ ve Awˬ pa G'uiˬ sha hta˰ chiˇ mvuh-o. Yawˇ lehˬ ha k'aˉ puiˉ ve Awˬ pa hpeh˰ leh, dawˇ sha gaˇ sha tuˬ hk'a peu-eˬ piˇ shehˍ hpaˇ G'uiˬ sha hpeh˰ ve yoˬ. 4Ngaˬ hui g'a tu˰ g'a hkanˍ ve hk'a peu-eˬ awˬ hk'aw lo yawˇ ngaˬ hui hta˰ dawˇ sha la piˇ ve yoˬ. Hk'e te leh, G'uiˬ sha ngaˬ hui hta˰ dawˇ sha la piˇ ve hk'a shuˍ shuˍ, tu˰ ve hkanˍ ve teˇ ceuˬ le le g'a hkanˍ ve chaw hui hta˰ ngaˬ hui htawˇ dawˇ sha la piˇ hpeh˰ ve yoˬ. 5Awˬ lawn k'o, Hkri˰ g'a tu˰ g'a hkanˍ ve teˇ hpaˍ ngaˬ hui awˬ hk'aw lo maˇ la ve hk'e, Hkri˰ hta˰ pa taw dawˇ sha gaˇ sha ve teˇ ceuˬ htawˇ ngaˬ hui awˬ hk'aw lo maˇ la ve yoˬ. 6Hk'e te leh, ngaˬ hui tu˰ ve hkanˍ ve hta˰ g'a hkanˍ ve k'o, nawˬ hui awˬ pon dawˇ sha gaˇ sha ve ceuˬ leh htaiˍ hk'aw˰ ve awˬ ceuˬ hpeh˰ ve yoˬ. Ngaˬ hui dawˇ sha gaˇ sha ve k'o, nawˬ hui awˬ pon dawˇ sha gaˇ sha ve awˬ ceuˬ hpe˰ ve yoˬ. Ngaˬ hui g'a tu˰ g'a hkanˍ ve teˇ hpaˍ hta˰ nawˬ hui htawˇ g'a hkanˍ ve teˇ yanˇ, nawˬ hui yeunˇ hkanˍ ve k'o, dawˇ sha gaˇ sha ve chi hta˰ nawˬ hui g'a tuˬ yoˬ. 7Nawˬ hui awˬ pon ngaˬ hui dawˇ law ve teˇ ceuˬ lehˬ yeˬ chehˇ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, ngaˬ hui ve tu˰ ve hkanˍ ve teˇ hpaˍ hta˰ nawˬ hui g'a hkanˍ ve hk'e, ngaˬ hui e dawˇ sha gaˇ sha ve hta˰ htawˇ nawˬ hui g'a tuˬ yoˬ teh˰ ngaˬ hui shiˍ ve yoˬ.

8Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, Asiˆ mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo ngaˬ hui g'a hkanˍ peuˬ ve tu˰ ve hkanˍ ve teˇ hpaˍ awˬ lawn nawˬ hui hta˰ shiˍ piˇ gaˇ ve yoˬ. Ngaˬ hui a sha˰ g'a pon tuˬ ve hta˰ maˇ dawˇ htaˇ hk'a gaˬ, ngaˬ hui hkanˍ maˇ g'aˇ ve tu˰ jaˇ hkanˍ jaˇ ve teˇ hpaˍ ngaˬ hui hta˰ nyiˉ tiˍ taˍ ve yoˬ.

9Ngaˬ hui g'a suh tuˬ yoˬ teh˰, suhˉ taˆ ve hta˰ ngaˬ hui g'a hkanˍ ve hk'e yoˬ. Ya˰ hk'aˇ ngaˬ hui lehˬ, ngaˬ hui awˬ to hta˰ g'aˇ maˇ ve leh, suh taˍ ve chaw teˇ hpaˍ hta˰ k'aw˰ te˰ tu la piˇ shehˍ hpaˇ G'uiˬ sha hta˰ ceh tiˉ g'aˇ ve tuˬ, chi hk'e hpeh˰ la ve yoˬ. 10Yawˇ lehˬ, chi taw taw uiˍ jaˇ ve suh ve teˇ ceuˬ awˬ hk'aw lo ngaˬ hui hta˰ pon laˇ peuˬ leh k'aw˰ ponˬ laˇ tuˬ sheˍ ve yoˬ. Yawˇ ngaˬ hui hta˰ k'aw˰ pon laˇ tuˬ sheˍ ve hta˰ htawˇ, ngaˬ hui yawˇ hta˰ dawˇ law chehˇ ve yoˬ. 11Nawˬ hui htawˇ, bon ga lawˬ laˇ-oˆ. Oˇ hk'e te ve k'o, chaw laiˉ g'aˇ bon lawˬ ve hta˰ pa taw ngaˬ hui g'a ve awˬ bon teˇ hpaˍ awˬ pon, chaw laiˉg'aˇ G'uiˬ sha hta˰ chiˇ mvuh tuˬ yoˬ.

Pawˇlu˰ aˬ hto˰ ma te maˇ laˬ ve awˬ lawn

12Ngaˬ hui nyi ma uiˍ kuiˬ lehˬ chi hk'e yoˬ. Miˬ guiˬ yaˇ mehˆ g'uˇ suhˍ maˇ k'oˆ, leuˉ leh nawˬ hui mehˆ g'uˇ suhˍ maˇ k'oˆ, G'uiˬ sha pe˰ laˇ ve da˰ ve kehˬ ve leh hteˇ ve cawˇ ve awˬ hk'aw lo ngaˬ hui te ve yoˬ teh˰, ngaˬ hui ve shiˍ puiˉ ve nyi ma shaˉ hkiˆ hkanˍ ve yoˬ. Ngaˬ hui chi hk'e te ve lehˬ, miˬ guiˬ e cuˇ yiˍ hta˰ g'aˇ va ve maˇ heˆ. G'uiˬ sha ve awˬ bon hta˰ g'a va ve yoˬ. 13Nawˬ ui g'aw g'a leh shiˍ g'a ve awˬ ceuˬ ceh tiˉ ngaˬ hui nawˬ hui hta˰ bvuh˰ laˇ ve yoˬ. 14Nawˬ hui hk'a cawˇ cawˇ shiˍ taˍ peuˬ ve hk'e, hk'a biˇ shiˍ la tuˬ ngaˬ dawˇ law chehˇ ve yoˬ. Nawˬ hui oˇ hk'e shiˍ la ve k'o, ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ ve awˬ nyi awˬ hk'aw lo nawˬ hui hta˰ pa taw ngaˬ hui nyi ma uiˍ kuiˬ cawˬ ve hk'e, nawˬ hui htawˇ ngaˬ hui hta˰ pa taw nyi ma uiˍ kui cawˬ tuˬ yoˬ.

15Ngaˬ chi hta˰ hk'a deh˰ yonˍ ve pa taw, nawˬ hui nyiˇ pawˆ teˇ pawˆ g'a k'aw˰ ha lehˬ tuˬ ngaˬ nawˬ hui geh awˬ lawˉ laˬ tuˬ yoˬ teh˰, dawˇ taˍ ve yoˬ. 16Ngaˬ Maˍkeˍdawˇniˆ mvuhˇ miˬ lo k'ai ve teˇ yanˇ nawˬ hui geh ca guiˇ la taˉ leh, Maˍkeˍdawˇniˆ mvuhˇ miˬ lo k'aw˰ la ve teˇ yanˇ nawˬ hui geh ca k'aw˰ guiˇ la leh, nawˬ hui ngaˬ hta˰ Yuˇda˰ mvuhˇ miˬ hpawˇ lo shiˍ k'oˬ laˇ tuˬ ve hta˰ htawˇ ngaˬ dawˇ taˍ ve yoˬ. 17Ngaˬ chi hk'e dawˇ taˍ ve teˇ yanˇ, ngaˬ lehˬ htawˇ dawˇ nawˬ dawˇ te ve laˇ. Maˇ heˆ k'o, miˬ guiˬ yaˇ teˇ hpaˍ te ve hk'e, yoˬ ka˰ maˇ heˆ ka˰ teˇ pawˆ tiˉ ngaˬ k'oˆ ve laˇ. 18G'uiˬ sha ka tiˬ yeˬ ve hk'e, ngaˬ hui nawˬ hui hta˰ k'oˆ laˇ ve tawˇ hkawˇ lehˬ, yoˬ ka˰ maˇ heˆ ka˰ teˇ pawˆ tiˉ k'oˆ ve maˇ heˆ. 19Awˬ lawn k'o, Siˍlaˍnuˆ, Tiˆmoˉseˍ, ngaˬ hui teˇ hpaˍ nawˬ hui hta˰ k'awˍ maˍ laˇ ve G'uiˬ sha ve Yaˬ hpu Yeˍsuˆ Hkri˰ lehˬ, yoˬ ka˰ maˇ heˆ ka˰ teˇ pawˆ tiˉ hpeh˰ ve maˇ heˆ. Yawˇ awˬ hk'aw lo yoˬ ceh tiˉ hpeh˰ ve yoˬ. 20G'uiˬ sha ve ka ti˰ tawˇ hkawˇ hk'a peu-eˬ lehˬ, yawˇ awˬ hk'aw lo yoˬ ceh tiˉ hpeh˰ ve yoˬ. Hk'e te leh, ngaˬ hui G'uiˬ sha hta˰ chiˇ uiˍ chiˇ mvuh ve teˇ yanˇ, Yeˍsuˆ hta˰ pa taw ngaˬ hui A menˬ teh˰ k'oˆ ve yoˬ. 21Nawˬ hui geh teˇ geh ngaˬ hu hta˰ Hkri˰ awˬ hk'aw lo chehˇ yeˬ piˇ shehˍ hpaˇ leh leuˆ yuˬ laˇ shehˍ hpaˇ lehˬ, G'uiˬ sha yoˬ. 22Yawˇ lehˬ, ngaˬ hui hk'a peu-eˬ hta˰ maiˉ taˍ leh, awˬ hk'aw nawˉ awˬ shinˉ g'a tuˬ ve hta˰ shiˍ tuˬ, chi beu˰ ka˰ ngaˬ hui ve nyi ma awˬ hk'aw lo yawˇ ve Awˬ ha hpu pe˰ laˇ taˍ peuˬ.

23Ngaˬ nawˬ hui hta˰ maˇ dawˇ haˍ piˇ lawˬ gaˇ ve pa taw, ngaˬ Kawˇrenˍhtuˆ venˇ lo maˇ laˬ ve teh˰, G'uiˬ sha shaˉ hkiˆ hkanˍ tuˬ ngaˬ ve nyi ma awˬ hk'aw lo ngaˬ yawˇ hta˰ lawˬ ve yoˬ. 24Ngaˬ hui chi hk'a k'oˆ ve lehˬ, nawˬ hui yonˍ ve teˇ ceuˬ hta˰ ngaˬ hui uˉ peunˍ ve maˇ heˆ. Nawˬ hui g'a ha lehˬ tuˬ, ngaˬ hui nawˬ hui geh teˇ geh te ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, nawˬ hui yonˍ ve lehˬ yeˬ chehˇ ve yoˬ.

⇑

[Remove Footnotes]