1 Hteˇsaˍlawˇniˆ 1

Awˬ chawˇ hui hta˰ dawˇ nawˇ ve hkawˇ

1Pawˇlu˰, Siˍlaˍnuˆ leh Tiˆmoˉseˍ hui lehˬ, Awˬ pa G'uiˬ sha leh Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri˰ awˬ hk'aw lo chehˇ ve Hteˇsaˍlawˇniˆ Hkri˰ yaˇ awˬ moˍ hta˰ li˰ chi teˇ k'oˆ bvuh˰ laˇ ve yoˬ. Awˬ bon awˬ shinˉ leh dawˇ sha gaˇ sha tuˬ nawˬ hui geh cawˬ piˇ-oˆ.

Yawˇ hui shu awˬ pon henˇ kuiˬ jawˬ kuiˬ hpeh˰ ve

2Nawˬ hui hk'a peu-eˬ awˬ pon ngaˬ hui hk'aˬ htaˆ ka˰ G'uiˬ sha hta˰ chiˇ mvu leh, ngaˬ hui bon lawˬ ve teˇ yanˇ nawˬ hui hta˰ dawˇnawˇ chehˇ ve yoˬ. 3Nawˬ hui yonˍ ve hta˰ pa taw kanˉ te ve maˇ k'oˆ, ha˰ pehnˇ ve hta˰ pa taw kanˉ hkeu˰ ve hta˰ te ve maˇ k'oˆ, ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri˰ hta˰ dawˇ law ve pa taw nyi ma yeˬ ve maˇ k'oˆ, ngaˬ hui ve Awˬ pa G'uiˬ sha mehˆ g'uˇ suhˍ, chi teˇ hpaˍ hta˰ ngaˬ hui hk'aˬ htaˆ ka˰ dawˇ nawˇ chehˇ ve yoˬ. 4G'uiˬ sha ha˰ ve awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, G'uiˬ sah nawˬ hui hta˰ leuˆ yuˬ taˍ ve yoˬ teh˰ ngaˬ hui shiˍ ve yoˬ. 5Awˬ lawn k'o, ngaˬ hui maˍ ve ha lehˬ ve bon hkawˇ lehˬ, tawˇ hkawˇ ceh hpeh˰ leh nawˬ hui geh gaˬ la ve maˇ heˆ. Kanˇ paˆ awˬ hk'aw lo ma k'oˆ, da˰ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu awˬ hk'aw lo maˇ k'oˆ, yonˍ yeˍ jaˇ ve nyi ma awˬ hk'aw lo maˇ k'oˆ, nawˬ hui geh gaˬ la ve yoˬ. Ngaˬ hui nawˬ hui geh chehˇ ve teˇ yanˇ, nawˬ hui awˬ pon awˬ bon cawˬ tuˬ ngaˬ hui hk'aˬ hk'e ve chaw hpeh˰ ve hta˰ nawˬ hui shiˍ ve yoˬ. 6Nawˬ hui lehˬ, ngaˬ hui hta˰ ka˰ Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ hta˰ ka˰ henˇ yuˬ leh te chehˇ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, bon hkawˇ hta˰ pa taw nawˬ hui g'a tu˰ g'a hkanˍ jaˇ ve htawˇ, da˰ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu pe˰ laˇ ve ha lehˬ ve teˇ ceuˬ awˬ hk'aw lo bon hkawˇ hta˰ nawˬ hui ha˰ yuˬ ve yoˬ. 7Chi hta˰ pa taw nawˬ hui lehˬ, Maˍkeˍdawˇniˆ mvuhˇmiˬ leh Aˍhkaˍyaˆ mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo chehˇ ve yonˍ ve chaw hk'a peu-eˬ awˬ pon henˇ kuiˬ jawˬ kui hpeh˰ la ve yoˬ. 8Awˬ lawn k'o, nawˬ hui hta˰ pa taw Jawˇ mawˬ Yeˍsuˆ ve tawˇ hkawˇ lehˬ, Maˍkeˍdawˇniˆ mvuhˇ miˬ leh Aˍhkaˍyaˆ mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo bvuhˬ k'ai ve ceh tiˉ maˇ heˆ. Nawˬ hui G'uiˬ sha hta˰ yonˍ ve awˬ lawn teˇ kaˬ le le lo bvuhˬ k'ai ve pa taw, oˇ ve awˬ lawn ngaˬ hui te˰ chiˉ k'oˆ tuˬ maˇ loˍ. 9Awˬ lawn k'o, nawˬ hui lehˬ ngaˬ hui hta˰ ha lehˬ ha k'a ha˰ yuˬ laˇ ve awˬ lawn shu k'oˆ da˰ chehˇ ve yoˬ. Chi hk'oˆ ka˰, ka˰, te˰ chehˇ ve leh awˬ tehˬ awˬ na ve G'uiˬ sha awˬ pon kanˉ hta˰ nawˬ hui te hpeh˰ tuˬ, shaˉ ho˰ teˇ hpaˍ hta˰ nawˬ hui baˬ taˉ leh G'uiˬ sha geh k'aw˰ hpfuhˆ k'aw˰ la ve awˬ lawn hta˰ htawˇ, shu k'oˆ da˰ chehˇ ve yoˬ. 10Suh kuiˬ lo G'uiˬ sha k'aw˰ te˰ tu la piˇ ve yawˇ ve Yaˇ hpu mvuhˇ naw ma lo ya˰ la tuˬ ve hta˰ nawˬ hui law chehˇ ve awˬ lawn htawˇ, shu k'oˆ da˰ chehˇ ve yoˬ. Yaˇ hpu oˇ ve lehˬ, gaˬ la tuˬ ve nyi ma zuhˆ ve teˇ ceuˬ awˬ hk'aw lo ngaˬ hui hta˰ ponˬ laˇ shehˍ hpaˇ Yeˍsuˆ hpeh˰ ve yoˬ.

⇑

[Remove Footnotes]