1 Peˍtruˆ 1

Awˬ chawˇ hui hta˰ dawˇ nawˇ ve hkawˇ

1Ngaˬ lehˬ, Yeˍsuˆ hkri˰ ve tcuh yaˇ Peˍtruˆ yoˬ. Hpaˆ da˰ leh, Poˍtuˆ, Gaˍlaˍtiˆ, Kaˍpaˍdawˇkiˆ, Aˍsiˆ leh Beˍtuˆniˆ mvuhˇ miˬ teˇ hpaˍ awˬ hk'aw lo ca chehˇ k'ai peuˬ ve chaw teˇ hpaˍ hta˰ ngaˬ li˰ bvuh˰ laˇ ve yoˬ. 2YeˍsuˆHkri˰ hta˰ na yuˬ leh, yawˇ ve awˬ suhˍ nawˬ hui hta˰ pfuhˍ piˇ tuˬ, aˬ sho-eˬ htaˇ kaˬ Awˬ pa G'uiˬ sha nawˬ hui hta˰ leuˆ yuˬ taˍ leh, Awˬ ha hpu nawˬ hui hta˰ da˰ piˇ kehˬ piˇ peuˬ. Awˬ bon awˬ shinˉ leh dawˇ sah gaˇ sha tuˬ nawˬ hui awˬ hk'aw lo maˇ la piˇ-oˆ.

Dawˇ law kuiˬ cawˬ ve awˬ lawn

3Ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri˰ ve Awˬ pa G'uiˬ sha hta˰ chiˇ mvuh-o. Yawˇ ha k'aˉ puiˉ jaˇ ve hta˰ pa taw, ngaˬ hui chaw awˬ suhˉ hpeh˰ la leh, te˰ chehˇ ve dawˇ law kuiˬ cawˬ la ve yoˬ. Dawˇ law kuiˬ oˇ ve lehˬ, Yeˍsuˆ Hkri˰ suh kuiˬ lo k'aw˰ te˰ tu la ve hta˰ pa taw cawˬ la ve yoˬ. 4Hk'e te leh, ngaˬ hui G'uiˬ sha ve awˬ shinˉ caˇ shehˍ hpaˇ teˇ hpaˍ hpeh˰ la ve yoˬ. Maˇ luˬ puiˉ, maˇ cha˰ chiˆ puiˉ, maˇ pehˇ puiˉ ve awˬ shinˉ oˇ ve hta˰ mvuhˇ naw ma hk'oˆ lo nawˬ hui awˬ pon yawˇ ha˰ shaˉ taˍ ve yoˬ. 5Awˬ leh meuˇ teˇ nyi htaiˍ hk'aw˰ ve hta˰ hk'a tawˍ lehˆ hpeu˰ maˍ laˇ htaˇ hk'a gaˬ, nawˬ hui hk'a yonˍ ve chaw hui hta˰ G'uiˬ sha yawˇ ve kanˇ paˆ hta˰ cuˇ leh ha˰ shaˍ chehˇ ve yoˬ.

6Hk'e te leh, chi beu˰ teˇ hkui teˇ yanˇ awˬ hk'aw lo, tu˰ ve hkanˍ ve leh lawˇ nyi ve laiˉ ceuˬ hta˰ nawˬ hui g'a hpuˇ da˰ ve htawˇ, ha lehˬ chehˇ-oˆ. 7Aˬ miˍ awˬ hk'aw lo shi hta˰ lawˇ nyi ve hk'e, tu˰ hkanˍ ve chi teˇ hpaˍ lehˬ nawˬ hui yonˍ ve nyi ma hta˰ lawˇ nyi tuˬ yoˬ. Nawˬ hui yonˍ ve nyi ma lehˬ, luˬ puiˉ sheˆ puiˉ ve shi a˰ kehˉ awˬ hpfuhˇ hk'aˆ jaˇ ve yoˬ. Nawˬ hui yonˍ yeˬ ve k'o, Yeˍsuˆ Hkri˰ k'aw˰ ya˰ la ve teˇ yanˇ, chiˇ mvuh ve hta˰ nawˬ hui g'a tuˬ yoˬ. 8Yawˇ hta˰ nawˬ hui maˇ mawˬ jaw htaˇ, nawˬ hui yawˇ hta˰ ha˰ chehˇ ve yoˬ. Chi beu˰ yawˇ hta˰ maˇ mawˬ htawˇ, nawˬ hui yawˇ hta˰ yonˍ ve awˬ hk'aw lo awˬ me˰ awˬ hponˇ uiˍ ja leh, ca k'oˆ maˇ peuˬ ve ha lehˬ tuˬ nawˬ hui geh cawˬ ve yoˬ. 9Nawˬ hui yonˍ ve pa taw, nawˬ hui ve co ha htaiˍ hk'aw˰ ve hta˰ g'a ve yoˬ.

10Htaiˍ hk'aw˰ ve chi hta˰ G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ hui hk'a deh˰ na nyi leh ca nyi peuˬ. G'uiˬ sha nawˬ hui hta˰ awˬ bon pe˰ laˇ tuˬ ve awˬ lawn, aˬ sho-eˬ htaˇ ka˰ yawˇ hui bon maˍ peuˬ. 11Tcuh kaˍ paˍ oˇ ve teˇ hpaˍ awˬ hk'aw lo, Hkri˰ ve Awˬ ha hpu kanˉ te chehˇ ve yoˬ. Miˬ guiˬ yaˇ hta˰ htaiˍ hk'aw˰ tuˬ, hk'aˬ ve teˇ g'aˇ, hk'aˬ ve teˇ yanˇ te tuˬ leh naˍ, yawˇ hui ca nyi peuˬ ve yoˬ. Aˬ sho-eˬ htaˇ yawˇ hui k'oˆ ve, Hkri˰ g'a tu˰ g'a hkanˍ leh, awˬ hk'aw˰ nawˉ awˬ me˰ awˬ hponˇ g'a tuˬ yoˬ teh˰ k'oˆ taˍ ve yoˬ. 12Tcuh kaˍ paˍ oˇ ve teˇ hpaˍ te ve kanˉ lehˬ, yawˇ hui awˬ pon maˇ heˆ, nawˬ hui awˬ pon yoˬ teh˰, G'uiˬ sha yawˇ hui hta˰ hpeu˰ maˍ piˇ taˍ ve yoˬ. Chi beu˰ ha lehˬ ve bon hkawˇ chi shu nawˬ hui hta˰ maˍ laˇ chehˇ ve yoˬ. Mvuhˇ naw ma lo peu laˇ ve da˰ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu yawˇ hui hta˰ hpeu˰ maˍ piˇ leh, yawˇ hui shiˍ ve yoˬ. Awˬ ceuˬ oˇ ve teˇ hpaˍ hta˰ mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ hui ka˰ mawˬ gaˇ jaˇ ve yoˬ.

Da˰ ve kehˬ ve hta˰ te tuˬ awˬ lawn

13Hk'e te leh, nawˬ hui nyi ma gu taˍ leh shaˍ ti˰ taˍ chehˇ-oˆ. Yeˍsuˆ Hkri˰ k'aw˰ ya˰ la ve teˇ yanˇ, nawˬ hui hta˰ piˇ tuˬ ve awˬ bon hta˰ hk'a deh˰ dawˇ law taˍ-o˰. 14Aˉ suhˆ nawˬ hui maˇ shiˍ sheˍ htaˇ, a shu yawˇ ve a loˍ awˬ hk'aˇ suh te ve hk'e, chi beu˰ taˇ k'aw˰ te. Na yuˬ puiˉ ve yaˇ ehˉ hk'e te-o. 15Nawˬ hui hta˰ kuˬ yuˬ ve teˇ g'aˇ da˰ kehˬ ve hk'e, nawˬ hui hk'a te ve awˬ liˇ awˬ hk'aˇ hk'a peu-eˬ awˬ hk'aw lo da˰ kehˬ piˇ-oˆ. 16Ngaˬ da˰ kehˬ ve pa taw, nawˬ hui htawˇ da˰ kehˬ piˇ-oˆ teh˰, Li˰ hpu hk'aw bvuh˰ taˍ ve yoˬ. *

17G'uiˬ sha hta˰ nawˬ hui bon lawˬ htaˇ, A pa-oˬ teh˰ nawˬ hui k'oˆ ve yoˬ. Yawˇ lehˬ chaw mehˆ hpfuhˇ hta˰ maˇ nyi leh, teˇ g'aˇ peuˬ teˇ g'aˇ te ve kanˉ hta˰ nyi leh suhˉ jehˬ ve yoˬ. Chi hta˰ pa taw, nawˬ hui miˬ guiˬ hk'oˆ hkehˉ chaw te chehˇ ve teˇ yanˇ, yawˇ hta˰ yawˆ yan ve awˬ hk'aw lo te-o. 18Awˬ puˍ awˬ pi teˇ hpaˍ geh g'a ve awˬ bon maˇ cawˬ ve awˬ liˇ awˬ hk'aˇ teˇ hpaˍ hta˰ ponˬ tuˬ, yawˇ nawˬ hui hta˰ htaiˍ hk'aw˰ laˇ ve yoˬ. Luˬ puiˉ sheˆ puiˉ ve hpu shi hta˰ yehˇ leh htaiˍ hk'aw˰ laˇ ve maˇ heˆ. 19Ys˰ hk'aˇ, awˬ hpfuhˇ hk'aˆ jaˇ ve Hkri˰ ve awˬ suhˍ nawˬ hui hta˰ htaiˍ hk'aw˰ laˇ ve nawˬ hui shiˍ ve yoˬ. Awˬ suhˍ oˇ ve lehˬ, awˬ huiˉ awˬ haiˇ maˇ cawˬ leh awˬ meˇ maˇ cawˬ ve yawˬ ehˉ awˬ suhˍ hk'e hpeh˰ ve yoˬ. 20Miˬ guiˬ hta˰ maˇ te hpanˍ sheˍ htaˇ ka˰, chi hk'e g'a te hkanˍ tuˬ, G'uiˬ sha yawˇ hta˰ leuˆ yuˬ taˍ peuˬ. Hk'e te leh, awˬ leh meuˇ ve awˬ yanˇ chi awˬ hk'aw lo, nawˬ hui awˬ pon G'uiˬ sha yawˇ hta˰ peu laˇ ve yoˬ. 21Hkri˰ hta˰ pa taw nawˬ hui G'uiˬ sha hta˰ yonˍ ve yoˬ. G'uiˬ sha yawˇ hta˰ suh kuiˬ lo k'aw˰ te˰ tu la piˇ leh, awˬ me˰ awˬ hponˇ piˇ ve yoˬ. Chi hta˰ pa taw, nawˬ hui yonˍ ve awˬ ceuˬ leh dawˇ law ve awˬ ceuˬ G'uiˬ sha awˬ hk'aw lo cawˬ ve yoˬ.

22Nawˬ hui hteˇ ve cawˇ ve hta˰ na yuˬ ve pa taw, awˬ viˉ awˬ nyi hui hta˰ awˬ tehˬ awˬ na ha˰ hpeh˰ tuˬ, nawˬ hui ve nyi ma da˰ la kehˬ la peuˬ. Hk'e te leh, nawˬ hui nyi ma awˬ tawˬ hk'a gaˬ teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ ha˰ da˰-o˰. 23Nawˬ hui awˬ suhˉ teˇ pawˆ k'aw˰ paw la peuˬ. Paw la ve chi lehˬ, luˬ puiˉ sheˆ puiˉ ve awˬ yawˇ hta˰ pa taw, maˇ heˆ. Maˇ luˬ maˇ sheˆ puiˉ ve awˬ yawˇ, G'uiˬ sha ve te˰ chehˇ yeˬ chehˇ ve tawˇ hkawˇ hta˰ pa taw paw la ve yoˬ. 24Awˬ lawn k'o,

25Ya˰ hk'aˇ, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha ve
⇑

[Remove Footnotes]