1 Yoˇhanˬ 1

Co ha te˰ piˇ lawˬ ve tawˇ hkawˇ

1Awˬ hkuiˉ puiˍ htaˇ ka˰ cawˬ taˍ ve, co ha te˰ piˇ lawˬ ve tawˇ hkawˇ awˬ lawn ngaˬ hui nawˬ hui hta˰ bvuh˰ laˇ ve yoˬ. Tawˇ hkawˇ oˇ ve hta˰ ngaˬ hui g'a kaˇ leh, mehˆ shiˍ htawˇ g'a mawˬ peuˬ ve yoˬ. Tawˇ hkawˇ oˇ ve hta˰ ngaˬ hui hk'a deh˰ nyi leh, g'a htawˇ g'a yuˬ nyi jaw peuˬ ve yoˬ. 2Co ha te˰ ve oˇ ve hk'a tawˍ lehˆ tawˆ la ve hta˰ ngaˬ hui g'a mawˬ leh, oˇ ve awˬ lawn shaˉ hkiˆ hkanˍ ve yoˬ. Peuˬ leh, Awˬ pa geh cawˬ ve co ti˰ ha ti˰ teˇ ceuˬ yawˇ ngaˬ hui hta˰ hpeu˰ maˍ laˇ leh, ngaˬ hui nawˬ hui hta˰ k'aw˰ k'aoˍ maˍ laˇ ve yoˬ. 3Nawˬ hui htawˇ ngaˬ hui geh awˬ chawˇ g'a te da˰ tuˬ, ngaˬ hui g'a mawˬ g'a kaˇ peuˬ ve teˇ hpaˍ nawˬ hui hta˰ k'aoˍ maˍ laˇ ve yoˬ. Ngaˬ hui awˬ chawˇ te da˰ ve lehˬ, Awˬ pa leh yawˇ ve Yaˇ hpu Yeˍsuˆ Hkri˰ geh awˬ chawˇ te da˰ ve teˇ ceuˬ hpeh˰ ve yoˬ. 4Ngaˬ hui ha lehˬ ve biˇ la tuˬ awˬ lawn chi teˇ hpaˍ nawˬ hui hta˰ bvuh˰ feu laˇ ve yoˬ.

G'uiˬ sha lehˬ awˬ g'euˆ hpeh˰ ve

5Yawˇ geh ngaˬ hui g'a kaˇ leh nawˬ hui hta˰ k'aoˍ maˍ laˇ ve yawˇ ve tawˇ hkawˇ lehˬ chi hk'e yoˬ. G'uiˬ sha lehˬ awˬ g'euˆ hpeh˰ leh, yawˇ awˬ hk'aw lo naˆ ho˰ ve a ciˉ ka˰ maˇ cawˬ. 6Ngaˬ hui yawˇ geh awˬ chawˇ te da˰ chehˇ ve yoˬ teh˰ k'oˆ ve htawˇ, naˆ ho˰ ve awˬ hk'aw lo chehˇ taˍ ve k'o, ngaˬ hui heˍ chehˇ leh, hteˇ ve cawˇ ve k'o, ngaˬ hui heˍ chehˇ leh, hteˇ ve cawˇ ve hta˰ maˇ te. 7Ya˰ hk'aˇ G'uiˬ sha lehˬ, awˬ g'euˆ awˬ hk'aw lo chehˇ ve hk'e ngaˬ hui htawˇ awˬ g'euˆ awˬ hk'aw lo chehˇ taˍ ve k'o, ngaˬ hui teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ awˬ chawˇ te da˰ tuˬ yoˬ. Chi hk'oˆ ka˰, yawˇ ve Yaˇ hpu Yeˍsuˆ Hkri˰ ve awˬ suhˍ lehˬ, ngaˬ hui ve venˇ baˆ teˇ ceuˬ le hta˰ tsuhˇ baˬ laˇ chehˇ ve yoˬ.

8Ngaˬ hui venˇ baˆ maˇ cawˬ teh˰ k'oˆ ve k'o, ngaˬ hui a shu yawˇ awˬ to hta˰ heˍ leh, ngaˬ hui awˬ hk'aw lo hteˇ ve cawˇ ve teˇ ceuˬ maˬ cawˬ. 9Ngaˬ hui a shu yawˇ ve venˇ baˆ teˇ hpaˍ hta˰ hpeu˰ maˍ ve k'o, ngaˬ hui ve venˇ baˆ hta˰ hpehˇ hk'a laˇ leh maˇ hteˇ maˇ cawˇ ve hk'a peu-eˬ hta˰ tsuhˇ baˬ laˇ tuˬ, yawˇ ka ti˰ yeˬ leh hteˇ ve cawˇ ve yoˬ. 10Ngaˬ hui venˇ baˆ maˇ te jaw teh˰ k'oˆ ve k'o, G'uiˬ sha hta˰ ngaˬ hui heˍ paˍ meh piˇ leh, yawˇ ve tawˇ hkawˇ ngaˬ hui awˬ hk'aw lo maˇ cawˬ ve yoˬ.

⇑

[Remove Footnotes]