1 Kawˇrenˍhtuˆ 1

Awˬ chawˇ hui hta˰ dawˇ nawˇ ve hkawˇ

1Ngaˬ lehˬ Yeˍsuˆ Hkri˰ ve tcuh yaˇ Pawˇlu˰ yoˬ. G'uiˬ sha ve a loˍ cawˇ ve hta˰ pa taw, tcuh yaˇ te tuˬ yawˇ ngaˬ hta˰ kuˬ yuˬ ve yoˬ. 2Nawˬ hui Kawˇrenˍhtuˆ venˇ hk'aw chehˇ ve G'uiˬ sha ve kri˰ yaˇ awˬ moˍ hta˰ ngaˬ leh awˬ viˉ awˬ nyi Suˇtenˍ, li˰ chi bvuh˰ laˇ ve yoˬ. Nawˬ hui lehˬ Yeˍsuˆ Hkri˰ hta˰ pa taw da˰ la kehˬ la peuˬ. Teˇ kaˬ le le lo chehˇ ve chaw hui, ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri˰ ve awˬ meh hta˰ hk'a kuˬ ve chaw hk'a peu-eˬ geh teˇ geh Hkri˰ yaˇ hpeh˰ la tuˬ, G'uiˬ sha nawˬ hui hta˰ kuˬ yuˬ taˍ peuˬ. Yeˍsuˆ lehˬ ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ ceh tiˉ maˇ heˆ. Yawˇ hui ve Jawˇ mawˇ htawˇ hpeh˰ ve yoˬ. 3Ngaˬ hui ve Awˬ pa G'uiˬ sha leh Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri˰ ve awˬ bon awˬ shinˉ leh dawˇ sha gaˇ sha tuˬ nawˬ hui geh cawˬ piˇ-oˆ.

Awˬ bon teˇ hpaˍ hta˰ g'a ve pa taw G'uiˬ sha hta˰ chiˇ mvuh ve

4Nawˬ hui hta˰ pa taw ngaˬ G'uiˬ sha hta˰ hk'aˬ htaˆ ka˰ chiˇ mvu chehˇ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, Yeˍsuˆ Hkri˰ awˬ hk'aw lo nawˬ hui G'uiˬ sha ve awˬ bon hta˰ g'a peuˬ. 5Yeˍsuˆ Hkri˰ hta˰ pa taw, tawˇ yaw ve maˇ k'oˆ, shiˍ puiˉ ve maˇ k'oˆ, teˇ ceuˬ le le awˬ hk'aw lo nawˬ hui biˇ la peuˬ. 6Hkri˰ awˬ lawn ngaˬ shaˉ hkiˆ hkanˍ ve hk'e cawˇ ve yoˬ teh˰ nawˬ hui g'a shiˍ peuˬ. 7Hk'e te leh, ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri˰ k'aw˰ tawˆ la ve hta˰ law chehˇ htaˇ, nawˬ hui awˬ hk'aw lo awˬ bon teˇ ceuˬ ka˰ maˇ yawnˇ k'ai ve yoˬ. 8Ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkrip˰ ve awˬ nyi awˬ hk'aw lo, nawˬ hui venˇ baˆ taˍ kuiˬ maˇ g'a cawˬ tuˬ, awˬ leh hk'a gaˬ yawˇ nawˬ hui hta˰ yeˬ piˇ lawˬ tuˬ yoˬ. 9G'ui sha lehˬ ka ti˰ yeˬ jaˇ ve yoˬ. Yawˇ ve Yaˇ hpu hpeh˰ ve, ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri˰ geh nawˬ hui awˬ chawˇ g'a te da˰ tuˬ, yawˇ nawˬ hui hta˰ kuˬ yuˬ taˍ ve yoˬ.

Hkri˰ lehˬ hpaˆ da˰ peh˰ da˰ taˍ ve laˇ

10Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ Yeˍsuˆ Hkri˰ ve awˬ meh awˬ hk'aw lo, nawˬ hui hta˰ chi hk'e lawˬ hkawˉ ve yoˬ. Nawˬ hui tawˇ yaw da˰ ve hawˍ da˰ piˇ-oˆ. Awˬ moˍ shawˍ da˰ pehˬ da˰ ve taˇ cawˬ piˇ. Ya˰ hk'aˇ, nyi ma teˇ shiˍ tiˉ te leh, dawˇ hk'aˇ teˇ hk'aˇ tiˉ cawˬ ve awˬ hk'aw lo nawˬ hui cawˇ da˰ hui da˰ ve teˇ ceuˬ hk'a biˇ cawˬ piˇ-oˆ. 11Awˬ lawn k'o, ngaˬ ve awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, nawˬ hui awˬ hk'aw lo ya˰ da˰ jiˆ da˰ ve cawˬ ve yoˬ teh˰ Hkaˍlawˇiˆ ve yehˬ yaˇ k'a yaˇ teˇ hpaˍ ngaˬ hta˰ hto laˇ ve yoˬ. 12Ngaˬ k'oˆ gaˇ ve leh, chi hk'e yoˬ. Nawˬ hui k'oˆ ve, Ngaˬ lehˬ Pawˇlu˰ ve chaw yoˬ. Ngaˬ lehˬ Aˍpawˇlu˰ ve chaw yoˬ, Ngaˬ lehˬ Keˍhpaˆ ve chaw yoˬ. Ngaˬ lehˬ Hkri˰ ve chaw yoˬ teh˰, nawˬ hui teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ k'oˆ da˰ chehˇ ve yoˬ. 13Hkri˰ lehˬ hpaˆ da˰ pehˬ da˰ taˍ ve leh laˇ. Pawˇlu˰ lehˬ nawˬ hui awˬ pon la˰ ka hk'oˆ lo hkanˍ suh ve leh laˇ. Maˇ heˆ k'o, Pawˇlu˰ ve awˬ meh awˬ hk'aw lo nawˬ hui baˇtiˆsaˬ hkanˍ yuˬ ve leh laˇ.

14Kaˍliˇpuˆ leh Gaˍyuˆ, yawˇ huiˉ maˬ hta˰ maˇ heˆ k'o, nawˬ hui awˬ hk'aw lo chaw teˇ g'aˇ hta˰ ka˰ ngaˬ baˆtiˆsaˬ maˇ piˇ ve pa taw ngaˬ ha lehˬ ve yoˬ. 15Hk'e te leh, ngaˬ ve awˬ meh awˬ hk'aw lo baˆtiˆsaˬ hkanˍ yuˬ peuˬ teh˰ chaw teˇ g'aˇ ka˰ k'oˆ maˇ hpeh˰. 16(Saˍteˍhpanˍ ve yehˬ yaˇ k'a yaˇ hui hta˰ htawˇ ngaˬ baˆtiˆsaˬ piˇ ve yoˬ. Chi awˬ hk'oˆ awˬ kaˍ awˬ nu chaw hta˰ baˇtiˆsaˬ piˇ ve hta˰ ngaˬ maˇ dawˇ nawˇ.) 17Awˬ lawn k'o, baˆtiˆsaˬ piˇ tuˬ awˬ pon Hkri˰ ngaˬ hta˰ tcuh peu laˇ ve maˇ heˆ. Ya˰ hk'aˇ, ha lehˬ ve bon hkawˇ maˍ piˇ tuˬ ngaˬ hta˰ tcuh peu laˇ ve yoˬ. Ha lehˬ ve bon hkawˇ maˍ piˇ htaˇ, Hkri˰ ve la˰ ka kanˇ paˆ maˇ g'a yawnˇ k'ai tuˬ, cuˇ yiˍ maˍ yiˍ uiˍ ve tawˇ hkawˇ yaw leh maˍ piˇ ve maˇ heˆ.

Hkri˰ lehˬ G'uiˬ sha ve kanˇ paˆ leh cuˇ yiˍ hpeh˰ ve

18Awˬ lawn k'o, la˰ ka awˬ lawn maˍ piˇ ve teˇ yanˇ, luˬ k'ai sheˆ k'ai chehˇ ve chaw hui awˬ pon cuˇ yiˍ maˇ cawˬ ve tawˇ hkawˇ hpeh˰ ve yoˬ. Ya˰ hk'aˇ, la˰ ka lehˬ ngaˬ hui htaiˍ hk'aw˰ ve hta˰ g'a chehˇ ve chaw hui awˬ pon G'uiˬ sha ve kanˇ paˆ hpeh˰ ve yoˬ. 19Li˰ hpu hk'aw bvuh˰ taˍ ve hk'e,

20Cuˇ yiˍ cawˬ paˍ hk'aˬ lo le. Li˰ bvuh˰ paˍ hk'aˬ lo le. Chi beu˰ awˬ yanˇ awˬ hk'aw lo awˬ lawn laiˉ ceuˬ shiˍ leh tawˇ g'awˬ da˰ paˍ hk'aˬ lo le. G'uiˬ sha lehˬ, miˬ guiˬ ve cuˇ yiˍ hta˰ cuˇ yiˍ maˇ cawˬ ve awˬ ceuˬ hpeh˰ piˇ lawˬ ve maˇ heˆ laˇ.

21Awˬ lawn k'o, miˬ guiˬ yaˇ lehˬ, a shu yawˇ ve cuˇ yiˍ maˍ yiˍ hta˰ pa taw G'uiˬ sha hta˰ shiˍ ve maˇ heˆ. Chi lehˬ, G'uiˬ sha dawˇ cheˆ taˍ ve cuˇ yiˍ hpeh˰ ve yoˬ. Hk'e te leh, cuˇ yiˍ maˇ cawˬ teh˰ shu shawˍ ve ngaˬ hui maˍ piˇ ve bon hkawˇ hta˰ yonˍ ve chaw hui hta˰ htaiˍ hk'aw˰ piˇ tuˬ G'uiˬ sha nyi ma cawˇ ve yoˬ. 22Yuˇda˰ chaw hui lehˬ, awˬ heˆ teˇ hpaˍ hta˰ lawˬ leh, Heˍlaˍsaˆ chaw hui lehˬ, cuˇ yiˍ hta˰ ca ve yoˬ. 23Ya˰ hk'aˇ ngaˬ hui lehˬ, la˰ ka hk'oˆ lo hkanˍ suh ve Hkri˰ teˇ g'aˇ ve awˬ lawn bon maˍ piˇ ve yoˬ. Awˬ lawn chi lehˬ, Yuˇda˰ chaw hui awˬ pon hkui htiˇ poˬ paiˍ tuˬ hpeh˰ leh, buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw hui awˬ pon cuˇ yiˍ maˇ cawˬ ve teˇ ceuˬ hpeh˰ ve yoˬ. 24Ya˰ hk'aˇ, hk'a kuˬ yuˬ taˍ ve chaw teˇ hpaˍ awˬ pon, Yuˇda˰ chaw maˇ k'oˆ, Heˍlaˍsaˆ chaw maˇ k'oˆ, Hkri˰ lehˬ G'uiˬ sha ve kanˇ paˆ leh G'uiˬ sha ve cuˇ yiˍ hpeh˰ ve yoˬ. 25Awˬ lawn k'o, G'uiˬ sha ve cuˇ yiˍ maˇ cawˬ ve teˇ ceuˬ lehˬ, chaw yaˇ ve cuˇ yiˍ maˍ yiˍ a˰ kehˉ leuˉ leh cuˇ yiˍ cawˬ ve yoˬ. G'uiˬ sha ve g'aˇ nuˇ ve teˇ ceuˬ lehˬ, chaw yaˇ ve g'aˇ uiˍ ve a˰ kehˉ leuˉ leh awˬ g'aˇ uiˍ ve yoˬ.

26Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ-oˬ, G'uiˬ sha nawˬ hui hta˰ kuˬ yuˬ ve awˬ lawn hta˰ dawˇ nyi sheˍ. Miˬ guiˬ hpawˇ hta˰ shawˍ k'o, kuˬ taˍ ve chaw hui awˬ hk'aw lo, cuˇ yiˍ maˍ yiˍ cawˬ ve chaw hui maˇ ve maˇ heˆ. Kenˇ paˆ uiˍ ve chaw hui ka˰ maˇ ve maˇ heˆ. Jawˇ mawˇ ve awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ hui htawˇ maˇ ve maˇ heˆ. 27Ya˰ hk'aˇ, cuˇ yiˍ cawˬ ve chaw hui hta˰ ya˰ taw piˇ lawˬ tuˬ, miˬ guiˬ hk'oˆ lo cuˇ yiˍ maˇ cawˬ ve chaw hui hta˰ G'uiˬ sha leuˆ yuˬ ve yoˬ. Awˬ g'aˇ uiˍ ve chaw hui hta˰ ya˰ taw piˇ lawˬ tuˬ miˬ guiˬ hk'oˆ lo awˬ g'aˇ nuˇ ve chaw hui hta˰ G'ui sha leuˆ yuˬ ve yoˬ. 28Cawˬ taˍ hpeh˰ taˍ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ hta˰ te mehˉ tuˬ miˬ guiˬ hk'oˆ lo awˬ me˰ awˬ hponˇ maˇ cawˬ ve awˬ ceuˬ, shu shawˍ baˬ ve awˬ ceuˬ leh, te˰ chiˉ maˇ hpeh˰ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ hta˰ G'uiˬ sha leuˆ yuˬ ve yoˬ. 29Chi hta˰ pa taw, G'uiˬ sha mehˆ g'uˇ suhˍ lo chaw teˇ g'aˇ ka˰ nyi ma uiˍ kuiˬ maˇ cawˬ. 30G'uiˬ sha hta˰ pa taw, Yeˍsuˆ Hkri˰ awˬ hk'aw lo nawˬ hui g'a chehˇ ve yoˬ. Ngaˬ hui awˬ pon cuˇ yiˍ maˍ yiˍ, hteˇ ve cawˇ ve, da˰ ve kehˬ ve leh, htaiˍ hk'aw˰ ve awˬ ceuˬ, G'uiˬ sha lehˬ Yeˍsuˆ hta˰ hpeh˰ la piˇ ve yoˬ. 31Hk'e te leh, Li˰ hpu hk'aw bvuh˰ taˍ ve hk'e, Nyi ma uiˍ ve chaw lehˬ, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha awˬ hk'aw lo ceh tiˉ nyi ma uiˍ piˇ-oˆ teh˰ bvuh˰ taˍ ve yoˬ. *

⇑

[Remove Footnotes]